รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)4312124443311122111
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์4312103443311122111
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ4312123443311122111
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 4312113443311122111
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-441293443311122111
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์4412123443311122111
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์4412103443311122111
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข4312113443311122111
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์4312103443311122111
10ประถมศึกษาลำปาง 24312103443311122111
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์431293443311121111
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน4412123443311122111
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท4312103443311122111
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์4412103443311122111
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ431293433311122111
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง4312102443311122111
17ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี4312103443311122111
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ4312113443311122111
19ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม4412123443311122111
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา4312103443311122111
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี4312103443311122111
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา4412102443311122111
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์4312103443311122111
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ4312101433311122111
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร431293443311122111
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย4312103443311122111
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี4312103433311122111
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ4312934331112211
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข4312103443311122111
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี4312103443311122111
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด4312103443311122111
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแก้ว4312103423311122111
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล4412123443311122111
34ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)4412103443311122111
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล4412103443311122111
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา4312103443311122111
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี4412103443311122111
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน4312103433311122111
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี4312103443311122111
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช431210344331122111
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้4312103443311122111
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง4312103443311122111
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์4312103443311122111
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 34312103443311122111
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน4312824431111221
46มัธยมศึกษา 35-ว่าง-4312824431111221
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 4312824431111221
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป4312824431111221
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4312824431111221
50มัธยมศึกษา 414312924431111221
51มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล431281433111221
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 4312824431111221
53มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว4312824431111221
รวม 212 170 0 636 523 146 212 204 0 159 138 52 53 52 0 106 105 0 53 43 44
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/04/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน