รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม4312934133112111
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์43129242331112211
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ431212244331112211
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 431211244331112211
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิบูลย์ ทานุชิต44129244331112211
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์441212244331112211
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์42127241331121
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข431211244331112211
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์431210243331112211
10ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต431210142331112211
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์411282423311211
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน441212244331112211
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์4312124232112111
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์441210242331112111
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ43129242331112211
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง41129243311211
17ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี421210244331112111
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ431211244331112211
19ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม441212243331112211
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา431210243331112211
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี431210243331112111
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา44121014233112211
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์431210244331112211
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ421210142331112211
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร41124241331121
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย431210242331112211
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี43129241331112111
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ43128241311121
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข4312924233111211
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี441210241331112211
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด431210242331112211
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว43121024331112211
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล431212244331112211
34ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)441210242331112211
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล441210244331112211
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา4212824333111211
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี441210244331112211
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน431210243331112211
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี42129243331112211
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ43121024433112211
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้431210244331112211
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง43121024233111211
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์431210242331112211
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง431210244331112211
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน4312814331111221
46มัธยมศึกษา 35-ว่าง-4312914431111221
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 4312814431111221
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป4312814431111221
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ412431111211
50มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ4312814231111221
51มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล431254331121
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 41241423111211
53มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว431274131111221
รวม 212 152 0 636 478 92 212 138 0 159 136 52 53 44 0 106 84 0 53 37 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน