รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม42122143121
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์4112742331221
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ4312714333112111
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 4412104433112211
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิบูลย์ ทานุชิต441264431112211
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์44123423312211
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์4122413121
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข43121014433112211
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์43121014233112211
10ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต4112433112111
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์41243121
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน4412124433112211
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์4312114131211
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์431281413312111
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ41243121
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง41243121
17ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี41128432121
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ41243121
19ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม43124413121
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา431210243321221
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี43121024131211
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา4312101413312211
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์43121024433112211
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ42121143311211
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร412413121
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี421214312211
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี421224131121
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ41243121
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข41244231211
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี4212541311211
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด43121024233112211
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว41121431211
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล43121214333112211
34ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี441210413312211
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล4412104233112211
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา41122413121
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี44121014433112211
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน4312101433211211
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี421272423311221
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ4312102443212211
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้41243121
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง41243121
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์4312102413312211
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง411214311211
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน43128142311221
46มัธยมศึกษา 35-ว่าง-43127443111221
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 431244131211
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป43128143311211
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4124311211
50มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ421214311121
51มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล431244331121
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 41243121
53มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว41243121
รวม 212 108 0 636 268 27 212 79 0 159 70 0 53 22 0 106 50 0 53 25 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน