ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 0 2 14 29 0 1 0 4 3 0 53
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 1 4 11 34 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 1 1 7 30 0 0 0 4 0 0 43
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 1 6 10 45 0 1 0 3 0 0 66
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 0 2 8 31 0 2 0 5 23 0 71
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 1 2 9 26 0 0 0 0 13 0 53
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 0 5 12 43 0 0 0 7 0 0 67
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 1 3 8 33 0 0 0 2 18 0 66
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 1 5 9 38 0 0 0 12 4 0 71
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 1 6 8 42 0 0 0 8 0 0 65
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 0 2 7 27 0 0 0 2 13 0 51
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 1 2 7 39 0 1 0 8 1 0 59
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 1 0 4 27 0 1 0 0 4 0 44
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 1 1 6 35 0 0 0 0 0 0 46
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0 1 8 27 0 0 0 5 0 0 41
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 1 1 2 13 47 0 0 0 9 0 0 72
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 2 0 2 11 32 0 0 0 7 2 0 55
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 1 3 7 30 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 0 2 13 19 0 0 0 4 0 0 38
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 1 4 13 40 0 0 0 7 9 0 74
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 1 2 11 37 0 0 0 1 4 0 59
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 0 4 11 42 0 0 0 3 5 0 68
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 1 3 12 28 0 0 0 4 18 0 66
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 1 1 4 41 0 0 0 6 0 0 54
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 0 1 11 25 0 0 0 5 0 0 42
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 1 1 13 28 0 4 0 6 3 0 56
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 1 2 11 28 0 1 0 4 2 0 49
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 1 2 8 21 0 0 0 4 1 0 38
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 1 5 13 53 0 0 0 9 3 0 84
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 1 6 11 32 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 1 2 15 36 0 0 0 5 4 0 65
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1 2 12 21 0 0 1 4 3 0 46
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 1 1 2 11 27 0 1 0 6 8 0 56
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 2 1 2 7 35 0 0 0 5 6 0 56
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 1 1 12 28 0 0 0 6 12 0 61
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 1 1 10 38 0 0 0 4 0 0 54
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 1 5 14 35 0 2 0 7 13 0 77
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 1 0 8 24 0 0 0 0 0 0 33
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 1 1 18 33 0 0 0 3 0 0 56
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 2 3 11 30 0 0 0 9 0 0 55
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 1 3 13 47 0 0 0 3 10 0 78
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 1 4 13 38 0 0 0 9 10 0 76
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 1 2 15 35 0 0 0 5 6 0 65
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 0 2 11 39 0 0 0 6 12 0 72
คลิก..
45 สพท.มัธยมศึกษา เขต 34 1 5 11 24 0 0 1 4 14 0 63
คลิก..
46 สพท.มัธยมศึกษา เขต 35 1 1 12 38 0 1 2 2 11 0 68
คลิก..
47 สพท.มัธยมศึกษา เขต 37 1 2 4 31 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
48 สพท.มัธยมศึกษา เขต 36 1 0 5 33 0 0 0 0 7 0 46
คลิก..
49 สพท.มัธยมศึกษา เขต 42 1 1 8 26 0 0 0 3 14 0 53
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษา เขต 41 1 1 12 36 1 0 1 1 14 0 68
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษา เขต 38 1 1 5 28 0 0 0 2 0 0 37
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษา เขต 39 1 1 12 24 2 1 1 3 9 0 54
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษา เขต 40 0 0 7 16 0 0 0 0 1 0 25
คลิก..
54 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
55 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 43 124 536 1,731 3 16 6 216 280 0 3,000
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/09/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน