ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา60 46 2 2 110 2116183
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี108 73 4 185 3111279
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา68 74 9 2 153 32112153
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์91 53 3 147
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)40 44 4 2 90 1112249
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์78 62 5 145 412149
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ51 96 8 1 156 611252177
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 70 37 2 1 110 11110
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-50 50 2 102 1123
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์56 43 3 102 1119
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี99 50 1 150 12111
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ79 21 100
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม94 44 3 141 32161
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์100 21 1 1 123
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ98 33 131 11331
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ89 44 1 134
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร124 47 1 172 1347
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์83 23 3 2 111 812121386
19ประถมศึกษาลำปาง 2117 35 2 154 126
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์80 15 95
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์121 27 1 149 111158
22ประถมศึกษาลำพูน 263 28 1 92 123174
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล67 41 1 1 110
24ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)17 82 23 2 124 351113
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี71 49 2 2 124
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน72 61 1 1 135
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี95 69 3 167 17
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง98 50 2 1 151
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์108 49 4 161
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3112 81 3 196
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล83 48 3 1 135 1431115118
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา116 53 4 173
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน124 50 2 1 177 6213127
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท71 23 94
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด110 91 2 2 205 2
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.110 78 2 190 22224103
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย125 42 1 2 170
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี83 65 2 150
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ141 61 3 205
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช100 54 2 1 157
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้101 50 3 154
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข65 20 2 87 211245
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2รก.ผอ80 45 2 1 128
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 20 9 42
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-7 25 9 5 46 13212134
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 8 59 1427
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 6 25 10 5 46
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 115
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว1 26 6 6 39
51มัธยมศึกษา 412 36 16 8 62
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง160 39 1 1 201 112142
รวม 3,957 2,408 242 95 6,702 45 16 14 18 3 5 54 16 27 1439
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน