ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา106 3,5263,55810114,31814,4751011,6911,6599800019,53519,6921019313096140882029812010010010010097130100100108
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี159 5,3744,7348816,50515,424933,3403,36910100025,21923,527937787010481087953105800129551126590122630121640131
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา150 6,2545,8089321,49420,963985,9945,864981,2831,2499735,02533,8849710149010350085671103500112410112410107460101520153
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์141 4,4203,3577613,23712,492942,6672,67110000020,32418,52091776507671065802846309253296510965109849070
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)55 3,5729252615,4886,599432,3461,077462821023621,6888,70340312506426061290652507415171181692016821162
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์127 2,9832,7029115,96114,921933,3863,03990241311322,57120,6939267651786707172283611964909847010045097480108
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ91 7,4623,5674826,21016,126626,5844,20464979710040,35323,9945941520107480103520114410120341124310123311124301114
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 98 2,6232,5839810,63510,7501011,8902,01310713913910015,28715,485101732508030068420812909119086240872308624069
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-102 2,7192,87110610,16910,5701042,8022,932105303010015,72016,403104396304359038631445804260043590465604557052
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์80 2,6921,868699,3027,308792,4751,693685621773115,03111,04673374905448046551574505941263381653616536164
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี96 3,8271,9865212,5017,534601,8009525300018,12810,4725883330115350101481114360121281123270120291123270118
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ39 1,498541365,4622,152391,100471430008,0603,16439311807822075241811908614085150792108119072
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม102 3,2602,1436610,8497,970731,7191,2367200015,82811,34972763201063509546010734011328011229011031011229089
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์113 1,9492,1281097,0948,8031248228341010009,86511,765119615916656163582685417646174481754717646156
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ115 2,0931,629787,7396,573851,6161,25277770011,5259,45482115001274012920127401181301161501191201256018
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ125 3,5222,999859,9709,393942,2732,0439039102615,80414,44591626307659063720696608748086490884708946081
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร171 3,3873,2169510,85511,0581023,5793,319932682398918,08917,832991116101116101016201116011684016840168401684017
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์89 3,9672,5046312,3488,632701,5001,0817200017,81512,21769484307239057540714007932077340733807734077
19ประถมศึกษาลำปาง 2129 2,8632,834998,2678,8171071,5911,66110400012,72113,3121055187164891531001658817578175781747917479175
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์86 1,5091,303865,1254,36785588535910007,2226,20586474005936047480554007025069260672806629059
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์124 2,4902,201887,9768,2001038838669800011,34911,2679978460106430107420111380109400113360118310125240148
22ประถมศึกษาลำพูน 282 2,3182,3721027,1797,3191021,2801,28510000010,77710,9761028110841084108410850085008320832084
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล60 3,3811,7785310,8706,394592,3011,4136101,796016,55211,38169273707040065441713908327083270822808228076
24ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)121 10,1039,6509629,22229,8361027,8827,576961,1127656948,31947,8279996250982609331099250104200104200103210103210124
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี120 4,2664,2009814,57014,6271002,7312,60795223917721,58921,47399685207547065570774509131093290913108537061
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน134 4,1484,1269912,45312,7241023,5403,5149900020,14120,3641018549090450736205976056790488705382056790130
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี154 4,8194,3819113,95213,155943,8783,51891135503722,78421,1049381750927508186010166010958010859010859011156084
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง96 3,7892,3836312,5377,969643,1272,327740332019,45313,01167673601183109851011435011435011633011534011435099
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์116 4,1982,4015711,9998,872743,4462,359687924055120,43514,0376964620102590916829962011050111051010754010952094
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3142 6,2804,1206618,24912,051664,5102,7186045449829,08418,9336579740115801104902120751126700127690130651128671125
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล116 4,3783,9969114,11412,512892,1071,8618800020,59918,36989665717361156772676717857078570746107659073
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา163 4,3454,1469514,79114,648992,1222,306109400021,29821,1009984783947728286588823114554108623107633107624112
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน168 4,2433,8559113,32113,4061012,2302,1849889889919,88319,533981066501185909680111562013245013047012948012948092
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท70 1,7881,607905,6285,091901,2911,062820008,7077,76089552407024065281692507519076180751907420049
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด8 6,945250422,88575534,044229600033,8741,234473020140199602014020230202302023020230201
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.181 5,8325,0548717,11015,282893,4652,729791170026,52423,06587141652311451436134203314611431252238134182615682415889
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย106 4,7182,3094914,6407,382502,0461,5107400021,40411,2015256540120500108620117530121490124460120500119510110
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี150 5,0705,0199914,88815,1751023,3383,41710279678523,37523,67810134116029121019130130120030119130119130119131118128
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ107 4,8172,7155615,4779,275602,3441,2005100022,63813,1905860510154510145591156490162421163420160450159460136
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช148 3,8243,3728812,83512,196952,3022,086914480019,40917,6549157910679005710007186076810768107483071860156
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้87 3,7912,4076311,1417,813702,3191,7397500017,25111,959694050010648093610106480116380119350117370115390111
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข87 2,0881,973946,3896,4021008178331020009,2949,20899345303552024612325504146043440375003750065
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2รก.ผอ112 4,2223,3848013,21010,134771,9172,10511000019,34915,62381575416956362624755218147082460804807553092
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน24 00000022,4058,9734022,1309,2554244,53518,2284113111311013110133813390321003390339032
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-41 00000017,42816,6939616,08013,9018633,50830,59491291602917026191321403214031150321402719025
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป59 00000025,27525,29510023,20823,22510048,48348,52010031280312803029030290431604118042170421700
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 40 00000016,11914,4699014,86413,3429030,98327,81190252002719024202301603214031150321403016026
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล47 00000019,088133,60270017,06716,6959836,155150,297416143121431210343172822125117282172912224144
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 00000022,17321,7879819,92019,7759942,09341,56299292262922624267282362427626247282272921717
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว20 00000015,0846,7004413,8136,6724828,89713,3724613100345033603540345034503360336025
51มัธยมศึกษา 4161 00000025,50224,7419719,22618,7259744,72843,46697372403724137232372503626036260352703626061
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ31 00000023,57721,9719319,77419,2439743,35141,21495152313621135212381914117039190411703720144
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง167 3,3922,5467513,23610,331781,7081,4618600018,33614,3387897790122790116841127740144570146550142590142590124
รวม 5,373 174,745 133,501 76 572,201 466,476 82 302,042 369,041 122 171,979 146,493 85 1,220,967 1,115,511 91 2,920 2,611 20 4,086 2,571 34 3,674 2,939 78 4,104 2,556 31 4,606 2,039 46 4,593 2,063 35 4,541 2,123 27 4,542 2,121 28 4,250
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน