แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา54 47 2 2 105 104 713342340602002295511511936128816
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี89 73 4 166 135 9243580431109004412947221223111221210232
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา64 74 9 2 149 143 99445020579020030135871891031321712416
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์88 53 3 144 144 120269613712020017142722813123222113412
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)38 44 3 2 87 87 533430256201005852919353254118387
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์66 62 5 133 133 75583368214030081316815131311431112210
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ49 96 8 1 154 147 7869501198503004144941711122411111405
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 51 37 2 1 91 91 514025060602009894719124222845
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-49 50 2 101 100 6733223565020015924312616212337624
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์55 42 3 100 99 8118194531201500896396101162434328981
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี97 50 1 148 148 10345592238120600614149562837134112419
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ64 21 85 85 7327301537300004803317147511185
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม90 44 3 137 137 82552810911020025136461816181313231231262
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์97 21 1 1 120 120 7745334569010020105551578224129325
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ92 35 127 127 8443453621200008119612291131124110811
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ89 44 1 134 134 1052944212619070031127457122054451321179439
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร123 47 1 171 171 140324458162406001715033181222171010114472313834
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์83 23 3 2 111 111 7437261046500001093463342329713
19ประถมศึกษาลำปาง 273 36 2 111 111 7934321768303003110431671811222541121
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์58 15 73 73 591415747303004723312463221273
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์92 27 1 120 120 8935431526000011109423513421139310
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข54 27 1 82 82 453732151101001793315139621727
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล65 41 1 1 108 108 9317611032400001310849161986211211028
24ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)14 82 23 2 121 121 78433410551809002411669204522237121183
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี61 49 2 2 114 114 79413423740000123113582411142132310612
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน64 61 1 1 127 127 7851411960401008124591323957241121262
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี92 69 3 164 164 126384930641225009150681220201067611131631
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง93 50 2 1 146 144 110346913595000021407711281921221422
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์78 49 4 131 113 893527273124040017118391415133133111810813
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง106 81 3 190 190 14446822466192600101901434533121190
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล68 48 3 1 120 120 84406810325000061126024121231111211
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา107 53 4 164 159 1184278154812000015159108191011232114511
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน111 50 2 1 164 164 12944757607030021151124384521721
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท53 23 76 76 581931433304007763511166711752
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด109 91 2 2 204 204 1455911126546000017199109111650421142031
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแก้ว106 77 2 185 77 6414258380000057238874211315734
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย118 44 1 2 165 143 109347145760000813862231910512631151346
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี80 65 2 147 147 1074087243040000114422232210122666127191443
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ133 62 3 198 197 1455410822783010010193772514266331752417115
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช80 53 2 1 136 136 99425732391000051252645161542241461308
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้75 51 3 129 129 1063143354600000105444917913122811113
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข62 21 2 85 85 6620422325000098515391810317511
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี80 45 2 1 128 128 77516574072000111234420152093411111114
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 22 7 42 42 1411324163010064223555111393
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-5 26 8 6 45 45 45231710002003453571145
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 7 58 58 7524118111000075842411111759
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 5 26 10 5 46 11 1105330000021110111
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47 47 473518161000014746147
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 57 65127271421100155261453532232561
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว1 26 6 6 39 39 13818251000001373939
51มัธยมศึกษา 412 36 16 8 62 62 3593030141010046138344131111112557
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58 58 454292616201003573371111111561
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง153 39 1 1 194 160 1174375834190180031501313423160
รวม 3,549 2,415 242 93 6,299 6,027 4041 2066 2410 714 2306 364 7 127 0 0 654 0 2835 828 550 646 252 146 95 102 40 58 41 16 140 5557 425
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (12/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน