แบบติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค.61 (โรงเรียนต้องเข้าปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทันทีเมื่อข้อมูลเปลี่ยน) สพฐ.ของ สพท. ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 1.มีเครือข่ายUniNetไหม 2.ขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนแห่งนี้ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอะไร สรุปใช้เครือข่าย (โรง) 3.โรงเรียนสามารถจะใช้หรือใช้อินเทอร์เน็ตที่เลือกในข้อ 2 ได้ ตั้งแต่เดือนและตั้งแต่ช่วงวันที่ใดระหว่าง 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 เลือกเพียง 1 ช่วง 4.ถ้าขณะนี้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ยืนยันอีกครั้ง
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) มี(โรง) รายงาน(โรง) ไม่มี(โรง) มี(โรง) 2.1-TOT(โรง) 2.2-CAT(โรง) 2.3-3BB(โรง) 2.4-TRUE(โรง) 2.5-DTAC(โรง) 2.6-AIS(โรง) 2.7-JASMIN 2.8-PENGUIN(โรง) 2.9-อื่นๆ(โรง) 3.1 ช่วง1-7ม.ค.(โรง) 3.2 ช่วง8-14ม.ค.(โรง) 3.3 ช่วง15-21ม.ค.(โรง) 3.4 ช่วง22-31ม.ค.(โรง) 3.5 ช่วง1-4ก.พ.(โรง) 3.6 ช่วง5-11ก.พ.(โรง) 3.7 ช่วง12-18ก.พ.(โรง) 3.8 ช่วง19-28ก.พ.(โรง) 3.9 ช่วง1-4มี.ค.(โรง) 3.10 ช่วง5-11มี.ค.(โรง) 3.11 ช่วง12-18มี.ค.(โรง) 3.12 ช่วง19-25มี.ค.(โรง) 3.13 ช่วง26-31มี.ค.(โรง) 4.1 ใช้ได้แล้ว(โรง) 4.2 ยังใช้ไม่ได้(โรง)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา53 48 2 2 105 104 713341339602002594511511936128816
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี90 71 5 166 135 9243560421108004512847221223111211110034
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา67 71 9 2 149 143 99445119568020030133881891031321612416
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์89 54 3 146 146 120269613712020017142722813123222113412
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม38 44 3 2 87 87 533429256201005842919353254118387
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์67 61 5 133 133 75583368214030081316815131311431112210
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ48 96 8 1 153 147 7869501198503004144941711122411111405
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 50 38 2 1 91 91 514025060602009894719124222845
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 550 49 2 101 100 6733223566010015924312616212337624
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์55 42 2 99 99 8118195531201500897396101162434328981
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี97 50 1 148 148 1034560223613050061414956283714412320
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ63 22 85 85 7327301537300004803317147511185
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม90 44 3 137 137 82552810911020025136461816181313231231262
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์95 23 2 1 121 121 7745334569010020105551578224129325
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ93 34 127 127 8443463621200008119622291131114110811
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ87 46 1 134 134 1052942192617090033126447122154451321178746
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร124 47 1 172 172 142304257162406001714732181221171010105572113438
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์81 25 4 1 111 111 7437251047500001093463342329713
19ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต75 36 2 113 113 7934321768303003110431671811222541121
20ประถมศึกษาลำปาง 358 15 73 73 591414747303004723412462121273
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์92 28 1 121 121 8935431526000011109423513421139310
22ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข56 25 1 82 82 453732151101001793315139621727
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล68 40 1 1 110 110 9317611032400001210849161986211211028
24ประถมศึกษาตาก 2นายอโณทัย ไทยวรรณศรี14 84 20 3 121 121 78433410551809002411669204522237121183
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี64 52 2 2 120 120 79413423240000138113582411152131310513
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน64 61 1 1 127 127 78514019624010081245913231057241111262
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี91 70 3 164 164 127374930641126009150681120201077611131631
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง92 51 2 1 146 144 110346913595000021407711281921221422
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์96 50 4 150 124 883628273125040016118391415133133111810813
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง105 82 3 190 190 1444682246520270010190143453412190
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล68 48 3 1 120 120 8440671031500006112612412123111211
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา110 54 4 168 160 1174377164811000015158109191011222114511
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน119 51 2 1 173 173 1294476760703002015112438452173
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์54 23 77 77 581931433304007763511166711752
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด109 91 2 2 204 204 1455911127545000017199109111651431122031
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว112 76 2 190 74 6014247360100056937964221311685
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสัญชัย พวงมาลี115 47 1 2 165 143 109347145860000813962231910512631151346
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี78 67 2 147 147 1074088243040000114522232210122666128181443
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ132 63 3 198 197 1455410822793010010193772514266431752317115
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ84 52 2 1 139 139 99425731401000051262645161542231541299
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้80 54 3 137 137 1063143353600000104444917912122811013
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข63 21 2 86 86 6620422324000098515391810317511
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี79 46 2 1 128 128 76526474072000111224420152093411111015
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน 13 22 7 42 42 1411324163010064223555111393
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-4 27 10 4 45 45 45221710002003453571145
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1 31 19 7 58 58 7524118111000075842411111759
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 5 26 10 5 46 11 1106230000021110111
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล7 20 10 10 47 47 473518161000014746147
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1 34 15 7 57 57 65127271421100155261453532232561
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว2 22 9 6 39 39 13818251000001373939
51มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ2 35 17 8 62 62 3593030141010046138344131111112557
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4 31 15 8 58 58 454292616201003573371111111561
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง153 39 1 1 194 159 1174274834190180031491303423159
รวม 3,594 2,430 247 91 6,362 6,072 4037 2065 2400 710 2297 361 8 128 0 0 672 0 2836 828 549 650 251 149 94 98 41 58 42 16 123 5534 442
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/04/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน