ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา105 48 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี150 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)139 46 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์135 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ87 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ133 17 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย154 24 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 88 28 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง100 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์100 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์147 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-135 18 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์120 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร126 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ132 27 33219 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง171 23 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์111 80 3111118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ109 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์73 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์94 61 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น81 31 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์121 32 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี114 57 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน122 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี164 96 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง141 48 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์131 20 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง189 34 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล119 45 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา162 146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน161 61 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ76 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 41 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.184 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย163 39 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี147 46 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน198 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช136 79 1225 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้129 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข83 39 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2128 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน42 23 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช45 16 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป59 16 1135 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว46 24 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม47 38 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 38 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา39 17 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล62 7 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ58 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 13 11 คลิกดูรายโรง
รวม 6203 1716 1 0 11 11 7 11 8 5 15 8 14 5 0 0 96 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน