ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ
ช่วงเวลา   ช่วงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา105 48 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี166 17 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา149 46 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์136 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)87 14 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์133 17 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ154 24 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 91 28 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-101 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์100 10 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี147 37 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ85 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม137 18 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์120 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ127 29 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ134 27 33219 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร171 23 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์111 70 3111118 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 2110 15 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์73 12 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์120 61 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาลำพูน 282 31 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล108 19 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)121 32 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี114 57 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน127 36 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี164 90 224 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง131 48 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์132 20 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3190 34 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล120 45 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา163 146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน164 61 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท76 16 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด204 41 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.185 11 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย165 39 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี147 46 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ198 16 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช136 79 1225 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้129 14 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข85 39 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุทัยธานี 2รก.ผอ128 30 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน42 23 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 35-ว่าง-45 16 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป58 16 1135 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 46 24 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล47 38 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 38 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว39 17 123 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 4162 7 112 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ58 9 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง193 13 11 คลิกดูรายโรง
รวม 6273 1700 1 0 11 11 7 11 8 5 15 8 14 5 0 0 96 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน