ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา1368331515
2ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี1368331515
3ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา1368331515
4ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์1368331515
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)1368331515
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์1368331515
7ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ1368331515
8ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 1368331515
9ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5-ว่าง-1368331515
10ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์1368331515
11ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี1368331515
12ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ1368331515
13ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม1368331515
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์1368331515
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ1368331515
16ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ1368331515
17ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร1368331515
18ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์1368331515
19ประถมศึกษาลำปาง 21368331515
20ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์1368331515
21ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์1368331515
22ประถมศึกษาลำพูน 21368331515
23ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล1368331515
24ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)1368331515
25ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี1368331515
26ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน1368331515
27ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี1368331515
28ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง1368331515
29ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์1368331515
30ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 31368331515
31ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล1368331515
32ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา1368331515
33ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน1368331515
34ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายอุดม สายโท1368331515
35ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด1368331515
36ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.1368331515
37ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย1368331515
38ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี1368331515
39ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ1368331515
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช1368331515
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้1368331515
42ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข1368331515
43ประถมศึกษาอุทัยธานี 2รก.ผอ1368331515
44มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน1368331515
45มัธยมศึกษา 35-ว่าง-1368331515
46มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1368331515
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 1368331515
48มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล1368331515
49มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1368331515
50มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว1368331515
51มัธยมศึกษา 411368331515
52มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ1368331515
53ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/05/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน