จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายสุพล จันต๊ะคาด 205 0 0 1 0 0 2 0 0
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร 190 11 109 1 17 16 2 0 0
3สพม. เขต 41 32 0 0 3 13 2 0 37 25
4สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 110 6 60 1 26 9 1 61 12
5สพป.เชียงราย เขต 2 นายบุญล้อม โสภาพรม 185 10 107 1 53 0 5 0 0
6สพป.เชียงราย เขต 3 นายวิเศษ เชยกระรินทร์ 153 9 69 1 0 19 2 18 42
7สพป.เชียงราย เขต 4 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ 147 9 89 0 35 27 2 133 14
8สพม. เขต 36 นายวรพงษ์ สันติวงค์ 41 0 1 6 4 1 23 27 6
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสมพงษ์ พรมจันทร์ 90 0 0 1 0 0 1 0 0
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายฐิตินันท์ นันทะศรี 144 7 0 0 15 27 3 45 24
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นายอนุกูล ศรีสมบัติ 156 26 155 0 25 11 0 34 26
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางวรางคณา ไชยเรือน 110 6 0 1 0 0 3 47 10
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 102 0 0 0 17 3 1 46 10
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ 103 2 0 1 39 10 1 0 0
15สพม. เขต 34 นายสิทธิชัย มูลเขียน 34 0 0 6 7 3 0 18 6
16สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 110 7 63 1 8 15 2 53 11
17สพป.ตาก เขต 2 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ 124 7 1 2 20 15 2 36 37
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายอนันต์ นามทองต้น 170 10 0 1 0 0 2 0 0
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ 150 9 79 1 0 0 2 0 0
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายธีระศักดิ์ พลนาคู 205 12 140 1 0 20 0 0 0
21สพม. เขต 42 37 0 0 4 0 0 0 0 0
22สพป.น่าน เขต 1 นายสมเร็จ อุดแดง 201 12 159 1 7 30 2 76 27
23สพป.น่าน เขต 2 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ 150 0 93 2 17 23 2 135 15
24สพป.พะเยา เขต 1 นายประถม เชื้อหมอ 100 0 0 0 32 0 3 0 0
25สพป.พะเยา เขต 2 นายชาญชัย ทองแสน 141 0 0 2 11 18 1 0 0
26สพป.พิจิตร เขต 1 นายธงชัย จันแย้ 157 11 98 1 20 20 2 15 60
27สพป.พิจิตร เขต 2 นายจันทบูรณ์ เขตการ 154 9 100 0 21 37 2 55 38
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 124 8 69 1 38 5 2 57 13
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 135 8 3 1 39 20 2 63 12
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายพยอม วงษ์พูล 167 10 169 0 36 0 2 0 0
31สพม. เขต 39 นายสุดเขต สวยสม 57 0 0 4 6 8 0 0 0
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายอำนาจ บุญทรง 151 9 0 1 0 0 2 0 0
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางแพวิพา ภูสงัด 161 9 153 0 26 15 1 0 0
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล 196 0 0 0 49 37 3 0 0
35สพม. เขต 40 นายประทาน หาดยาว 39 0 0 1 0 4 0 0 0
36สพป.แพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 123 6 86 2 0 0 2 0 0
37สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สุเทพ ปาลสาร 131 7 0 1 0 0 1 0 0
38สพม. เขต 37 ดร.ปัญญา หาแก้ว 16 0 0 6 9 2 0 32 5
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ 134 8 1 1 0 0 0 0 0
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง 172 11 3 0 0 0 0 0 0
41สพป.ลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา 111 7 0 2 0 0 2 0 0
42สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิทยา สุดดี 154 9 0 1 0 0 2 0 0
43สพป.ลำปาง เขต 3 95 0 0 0 0 5 7 1 83
44สพม. เขต 35 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช 46 0 0 5 2 5 0 16 8
45สพป.ลำพูน เขต 1 นายรัฐกุล รุณผาบ 149 9 113 0 26 16 2 67 23
46สพป.ลำพูน เขต 2 นายชาญชิต ทัพหมี 92 5 62 0 8 6 1 0 0
47สพป.สุโขทัย เขต 1 นายจรณเดช บุปผาชาติ 135 0 0 0 0 17 2 60 13
48สพป.สุโขทัย เขต 2 นายประเสริฐ จั่นแก้ว 173 0 0 0 21 25 3 55 44
49สพม. เขต 38 นายสุดเขต สวยสม 27 0 0 1 5 4 0 45 5
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายมงคล รุณธาตุ 177 9 120 0 5 14 1 76 19
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายประเสริฐ วรสาร 94 7 73 1 0 0 4 0 0
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายศุภพงษา จันทรังษ์ 87 5 66 1 0 16 2 40 9
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 128 8 0 0 0 0 1 0 0
รวม 6,575 298 2,241 68 657 505 108 1,348 597
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (05/02/23) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน