ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม
382,6532114411,16561232,58812623,8781598720,2841,108
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
684,8074055913,01882054,07617100013221,9011,396
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
463,9402939827,4511,39096,95327212,2404315440,5841,998
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
513,825374377,44151421,91110011,796549114,9731,042
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายวิบูลย์ ทานุชิต
503,2662374911,32663821,3664300010115,958918
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
553,701248417,89552233,1941110009914,790881
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
924,949299274,68719500011,7135612011,349550
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
543,633295275,28535600011,836818210,754732
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
845,148523224,32533543,72118213,18411711116,3781,157
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
744,961461366,24148721,2816000011212,4831,008
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,405329153,255234000000736,660563
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1115,778491509,40362321,6269013,16413016419,9711,334
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายอุดม สายโท
543,399315235,360375000000778,759690
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
933,801421234,19132922,0939011,7928411911,877924
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,220462367,12157000000012711,3411,032
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,045752398,33159411,3796211,6226819418,3771,476
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,6165534911,67576518104000014718,1011,358
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
623,769446223,83232900012,06794859,668869
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,178461448,29258032,36110400013715,8311,145
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
543,693341479,41562421,3196224,82425410519,2511,281
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,3544787116,0721,07553,60018300016625,0261,736
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
644,4233877318,2841,06398,58140923,66518214834,9532,041
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
865,4095005311,93376932,70313600014220,0451,405
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
864,975424429,44557718413300012915,2611,034
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1247,218539469,85359116972700017117,7681,157
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1136,9074974910,23666316753024,12118316521,9391,373
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
805,5833946515,88393221,9138400014723,3791,410
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1338,0755356211,71379333,04112700019822,8291,455
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
622,946241214,26326622,04783000859,256590
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
804,8784204510,46665321,4517112,59910512819,3941,249
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8665669421,4281,24321,4096723,27512520433,9782,001
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแก้ว
1088,4746077616,1601,01721,7847100018626,4181,695
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
663,999346409,23761111,4715911,8048510816,5111,101
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)
141,317778222,8301,1722017,59674735,48120211947,2242,198
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1833494910,51763832,70110111,9516312020,3521,151
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1076,2315325311,13972843,64514800016421,0151,408
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
644,3913064811,67172221,7667323,79616611621,6241,267
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2593216113,01689111,2555111,6147012720,1441,333
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0334996814,2661,10932,31010300016422,6091,711
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
844,8513915310,72172016733212,0838513918,3281,228
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
754,3233375110,21373132,76812600012917,3041,194
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
905,6105515311,21884721,3038112,36310714620,4941,586
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
784,8994634910,75676143,98215400013119,6371,378
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1057,4865498218,9021,21232,72911500019029,1171,876
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
555671267,53258199,129553515,0427904532,2591,995
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
543471257,234558109,918627512,9886914530,5741,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134956718,2527105844,5952,599
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3297393210,2076751311,8426161023,5811,1415845,9272,471
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3588731615,650871816,5947036244,8262,477
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,81241097,5623601122,4839864737,3831,822
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6697091514,410837718,2029325742,3172,490
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
222023227,62450797,879455614,1096643929,8321,649
 3,538219,86718,5502,415557,55136,257241217,60710,92796218,3359,8706,2901,213,36075,604