ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม
382,6392124411,10961232,58812623,8781598720,2141,109
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
684,8084055913,01181754,07617100013221,8951,393
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
463,9212909827,4421,37896,95327212,2404315440,5561,983
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
513,823375377,44151621,91110011,796549114,9711,045
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นายวิบูลย์ ทานุชิต
503,2702374911,33162721,3664300010115,967907
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
553,707248417,89552233,1941110009914,796881
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
924,948295274,68719500011,7135612011,348546
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
543,633295275,28535600011,836818210,754732
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
845,171526224,32533543,72118213,18411711116,4011,160
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิบูลย์ ทานุชิต
734,959461366,24048721,2816000011112,4801,008
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,393327153,255234000000736,648561
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1115,737495509,40962821,6469013,16413016419,9561,343
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายประสบสุข ดีอินทร์
543,397313235,360375000000778,757688
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
933,801421234,19132922,0939011,7928411911,877924
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,239473367,18457300000012711,4231,046
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,039752398,30459411,3796211,6226819418,3441,476
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,6165534911,69276518104000014718,1181,358
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
623,781446223,83132800012,06794859,679868
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,178461448,29258032,36110400013715,8311,145
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
543,682342479,46463021,3196224,82425410519,2891,288
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,3634827116,0721,07553,60018300016625,0351,740
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
644,4343887318,2601,05798,58140923,66518214834,9402,036
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
885,5465215311,92476732,70313600014420,1731,424
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
864,975424429,44557718413300012915,2611,034
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1257,332538469,85359116972700017217,8821,156
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1147,0585074810,11166116753024,12118316521,9651,381
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
805,5313926515,88093221,9138400014723,3241,408
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1338,0975396211,70379333,04112700019822,8411,459
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
622,950241214,26326622,04783000859,260590
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
794,7674104610,59366221,4517112,59910512819,4101,248
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8605669421,4281,24321,4096723,27512520433,9722,001
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแล้ว
1098,5936207516,0361,00521,7847100018626,4131,696
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
684,015343409,23761011,4715911,8048511016,5271,097
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)
141,317778222,8371,1752017,59674735,48120211947,2312,201
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1783504910,52663832,70110111,9516312020,3561,152
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1066,1325205411,31974843,64514800016421,0961,416
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
644,3913064811,67172221,7667323,79616611621,6241,267
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2353236113,03188911,2555111,6147012720,1351,333
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0304986814,2661,11332,31010300016422,6061,714
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
854,9724005210,59871516733212,0838513918,3261,232
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
754,3233375110,21373132,76812600012917,3041,194
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
905,6105515311,21884721,3038112,36310714620,4941,586
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
784,8884654910,76976143,98215400013119,6391,380
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1057,4785468218,9341,21232,72911500019029,1411,873
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
555671267,53258199,129553515,0427904532,2591,995
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
543471257,234558109,918627512,9886914530,5741,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134956718,2527105844,5952,599
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3297393210,2076751311,8426161023,5811,1415845,9272,471
49. มัธยมศึกษา เขต 41
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
2224303511,7748301716,257912816,5947036244,8492,475
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,81241097,5623601122,4839864737,3831,822
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6427241514,410837718,2029325742,2902,505
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
223423227,62450797,879455614,1096643929,8461,649
 3,543220,22118,5952,413556,94436,224242218,23410,96896218,3359,8706,2941,213,73475,657