ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายอุดม แปงทิศ (รักษาราชการ)
382,6311934411,03464832,60712623,8781598720,1501,126
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
684,8114055913,02281754,07017100013221,9031,393
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
474,0473079727,3381,38096,95327212,2404315440,5782,002
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
513,827370377,45451121,91110011,796549114,9881,035
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
-ว่าง-
493,1312305011,42764321,3664300010115,924916
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
553,695248417,89552233,1941110009914,784881
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
924,955297274,68719500011,7135612011,355548
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
543,633295275,28635400011,836818210,755730
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
845,134520224,32633532,71212425,29120411117,4631,183
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
735,074462366,24148821,2816000011112,5961,010
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์
583,401323153,255234000000736,656557
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1115,733483509,39861821,6269013,15312316419,9101,314
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายอุดม สายโท
533,333310235,330371000000768,663681
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
943,905401224,06131722,0738711,7928411911,831889
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,221457367,19757400000012711,4181,031
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,063742398,33059211,3796211,6226819418,3941,464
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,5495494911,69076418104000014718,0491,353
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
633,830453213,71730800012,06794859,614855
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
905,161453448,29657932,36110400013715,8181,136
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
543,708339479,45262421,3196224,82425410519,3031,279
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายจรัญ แจ้งมณี
905,3664797116,0371,07153,46318300016624,8661,733
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
634,3053757418,3391,07198,55340923,66518214834,8622,037
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
865,3875015311,93076932,70313600014220,0201,406
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
864,967423429,42457718413300012915,2321,033
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1247,165539469,85558916972700017117,7171,155
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย
1157,033511479,91462916753024,12118316521,7431,353
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
805,5903936515,86292821,9138400014723,3651,405
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1338,0135346211,68479333,01012700019822,7071,454
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
622,933235214,26326622,04783000859,243584
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
804,8794134510,44465321,4517112,59910512819,3731,242
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,8265629421,4281,24321,4096723,27512520433,9381,997
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแก้ว
1078,3906027616,1431,01521,7847100018526,3171,688
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
653,899344419,39962511,4715911,8048510816,5731,113
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)
141,284828022,0871,1202320,46583323,98114611947,8172,181
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1953484910,51763832,70110111,9516312020,3641,150
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1076,2255265311,19073143,64514800016421,0601,405
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
624,3763044811,67972021,7667323,78716611421,6081,263
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2533206112,96888911,2555111,6147012720,0901,330
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
936,0184996814,2311,10432,31010300016422,5591,706
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายพิษณุ เส็งพานิช
814,6923765310,71571616733212,0838513618,1631,209
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้
754,3173355110,20973132,76812600012917,2941,192
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
905,5985475311,19084521,3038112,36310714620,4541,580
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
794,9804664810,76375543,98215400013119,7251,375
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1067,6015548118,7751,20432,72911500019029,1051,873
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
555671267,53258199,129553515,0427904532,2591,995
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์
543471257,234558109,918627512,9886914530,5741,947
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1129211915,134956718,2527105844,5952,599
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3297393210,1046791311,8426161023,5811,1415845,8242,475
49. มัธยมศึกษา เขต 41
2224303612,3588731615,650871816,5947036244,8262,477
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,81241097,5623601122,4839864737,3831,822
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6827101514,410837718,2029325742,3302,491
52. มัธยมศึกษา เขต 40
นายประทาน หาดยาว
110614268,91766765,703304614,1556643928,8811,649
 3,533219,41018,4202,413557,30536,302240217,08810,80196218,9689,8946,2821,212,77175,417