ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายสุรทิน ทิพย์อักษรผอ.ร.ร.08 2806 1409 0 7542 0426http://www.nst2.go.th/บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทุ่งสง101ชัยชุมพลปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช80110
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กรุงเทพมหานคร
5.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว กรุงเทพมหานคร
6.ประถมศึกษากระบี่
7.ประถมศึกษาพังงา
8.มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
9.ประถมศึกษาภูเก็ต
10.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
11.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
12.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
13.มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
14.ประถมศึกษาระนอง ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืนรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 20980939493077800026https://rnedu.go.th/2/10 หมู่ 3เพชรเกษมบางริ้นเมืองระนองระนอง85000
15.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
16.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
17.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
18.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะกรุงเทพมหานคร
19.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
20.มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
21.ประถมศึกษาสตูล
22.ประถมศึกษาตรัง เขต 1
23.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางสาวนิอร ศรีสุนทร075 272 370http://trang2.go.th/359 เพชรเกษมห้วยยอดห้วยยอดตรัง92130
24.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี2 หมู่ที่ 3-บางรักเมืองตรังตรัง92000
25.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กรุงเทพมหานคร
26.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางกอบขวัญ แดงบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิเทศสังฆาราม0850773795http://www.phatthalung2.go.th/สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 22/8 หมู่ 1 เพชรเกษมแม่ขรีตะโหมดพัทลุง93160
27.มัธยมศึกษาพัทลุง
28.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
29.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายณัทกร แก้วประชุมผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2084-194-2264073-431197ptn2@pattani2.go.thสพป.ปัตตานี เขต 235/16 ถนน เพชรเกษมตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ปัตตานี94120
30.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายบุญล้อม โสภาพรม83 หมู่ 3เพชรเกษมทุ่งคล้าสายบุรีปัตตานี94190
31.มัธยมศึกษาปัตตานี กรุงเทพมหานคร
32.ประถมศึกษายะลา เขต 1 นายอาดุลย์ พรมแสงผอ.สพป.ยะลา เขต 2073-211707073-213519สพป.ยะลา เขต 112สุขยางค์สะเตงเมืองยะลา95000
33.ประถมศึกษายะลา เขต 2
34.ประถมศึกษายะลา เขต 3
35.มัธยมศึกษายะลา
36.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผู้อำนวยการ073532300073532154http://www.narathiwat1.go.th/web/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1222 หมู่ที่ 10-ลำภูเมืองนราธิวาสนราธิวาส96000
37.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ0933969354073530790สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 38/4-ปาเสมัสสุไหงโก-ลกนราธิวาส96120
38.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
39.มัธยมศึกษานราธิวาส