เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางพเยาว์ สินธุพาชีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
2.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นายสมิง พระสงฆ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 6ว
3.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1นางสุภา ชูประพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
4.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางสาวสุฑา แดงขาวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
5.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
6.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที075411670 ต่อ 202
7.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน075-362701-6/0805299115
8.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
9.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4นางนพคุณ ลายพรหมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896199777
10.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชนายอนุชา กลิ่นจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-9562070
11.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชนางมันทนา รัตนะรัตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-3666831
12.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชนางสุฑามาศ อินทร์ปานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9560589
13.ประถมศึกษากระบี่นางวนิดา ปรีชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2786182
14.ประถมศึกษากระบี่นางมารศรี สถาพรจิตรกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-7266543
15.ประถมศึกษาพังงานายศรายุทธ ทั้งรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 383 0370
16.ประถมศึกษาพังงานางสาวพจนา วานิชกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 7641 2529, 086 685 7768
17.ประถมศึกษาพังงาผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
18.ประถมศึกษาพังงาผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
19.ประถมศึกษาภูเก็ตนางสุพรทิพย์ เติบโตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน076-211591 ต่อ23
20.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897250669
21.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0816915447
22.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสุทิสา วงศ์ณศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0805364141
23.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0980426833
24.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0816764197
25.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นายอโนชา เชาว์เจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0801474674
26.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางดรุณี ปั้นวงศ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836427937
27.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3นางบุญยืน ถนิมกาญจน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9874-1416
28.มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรนางณัฐจารักษ์ โสมติดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0935810974
29.ประถมศึกษาระนองนางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0644514261
30.ประถมศึกษาระนองนางมณวดี ดุลยรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896539715
31.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
32.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2นางจิตรา พรหมเรืองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896497631
33.ประถมศึกษาสงขลา เขต 1นางสาวนุชฎา จินนานันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 6597622
34.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
35.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2ว่าที่ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897361187
36.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074-258706 0896575010
37.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางสาววิลาวัลย์ อาหมาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา096-1145895
38.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3นางวาสนา ขลิกโทผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9632541
39.ประถมศึกษาสตูลนางสาวช่อผกา ชูเพ็ชรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0807155660
40.ประถมศึกษาสตูลนางจิราพร ศรีคงแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน074711248, 0873956780
41.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางเพ็ญศรี ลำยองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0872679739
42.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางอุไรวรรณ สิทธิฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
43.ประถมศึกษาตรัง เขต 1นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน075-572030
44.ประถมศึกษาตรัง เขต 2นางเรณู ชูสังข์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0869475349
45.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่นางสุธัญญา เวชรังษีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0907158508
46.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางจิราพรรณ ทองขุนดำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0842141558
47.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1นางสมบูรณ์ คงวุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895988296
48.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2นางนิรดา ทองเอื้อผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7982956
49.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางอารี พันทสิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
50.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางวัชราภรณ์ ยีเด็งผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-460079 ต่อ 14
51.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1นางกูมาลาตี เจะแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
52.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน084-632-2853
53.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสาวสุมาลี แก้วชูเสนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-657-4373
54.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางอัญชลี พลสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-298-2837
55.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-9636924
56.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3นายอารีฟ สาแลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
57.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางสุกัญญา นาชัยเวียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-9341998
58.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0840012876
59.ประถมศึกษายะลา เขต 1นางสาวรอฮานี กาจิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน098-0176097
60.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางปานจิตต์ อุ่นอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
61.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางสุภาวดี หัสบดีสุนทรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
62.ประถมศึกษายะลา เขต 2นางอรอุมา วรวิกรัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
63.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาธิดา ตาเดอินผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ073-232443 ต่อ 104
64.ประถมศึกษายะลา เขต 3นางสาวสาโรมา หัดกาเจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
65.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1นางสาวนภาพร ไชยณรงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818566590
66.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นางณัฐชยา ทองรมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817385043
67.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2นายสุรินทร์ อาแวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน073530791
68.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3นางสาวจิตรา มุกดาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
69.มัธยมศึกษานราธิวาสนางสาวนูรีฮา สะมะแอผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-2368225
70.มัธยมศึกษานราธิวาสผู้ดูแลร่วมระบบอีมี