ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
2นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอจนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายอนุรักษ์ รักทองรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นางปรียา สงค์ประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา0954199757
5นางกฤษณา ชั้นแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการการเงินและบัญชี 7นักวิชาการการเงินและบัญชี 7
6นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0656698992
7นายปรีชา อังศุชวาลวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ว.
8นางนุชจรินทร์ ทองเหลือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนักวิชาการศึกษา 6
9นางสาวราณี ทับเที่ยงศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
10นางปิยนันท์ ตรีตรงนักจัดการงานทั่วไป --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
11นางจรรยา แก้วป่าระกำนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
12นางโสภา คำมะเนินนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
13นางสาวจรวยพร อัตปัญญานักประชาสัมพันธ์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
14นางสุภาพร ดาราจิตรนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
15นางสาวจินตนา จักรมานนท์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
16นายประทุม ชนะสงครามนิติกร --ค.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2อาจารย์ 2
17นางสุภา ชูประพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
18นางวลัยพร ราโชกาญจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
19นางรัตติยา บุญสุภาพนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
20นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้วนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
21นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาชำนาญการเจ้าพนักงานธุรการ 5
22นางคำนึง ชูประสูตรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
23นางบุญศรี มณีมาสนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร 4บุคลากร 4
24นางพรรณี พงศ์ยี่ล่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
25นางบุปผา ใสสะอาดนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
26นางประไพ หลวงนาเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
27นางราวดี มีชัยเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
28นางพเยาว์ สินธุพาชีเจ้าพนักงานธุรการ --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
29นางวาสนา ขาวหนูนานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
30นางรัตนาวรรณ์ แดงขาว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
31นางศักดิ์ศรี เต็กฮวด ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
32นางนลินี เจะเกษม ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
33นางสมคิด วิหกฤทธิ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
34นางจิราภรณ์ ศรีคณา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
35นางสาวรัตนา เงินแก้ว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
36นางธัญลักษณ์ ขาวทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
37นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
38นางกศินาถ ทองพานเหล็ก ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
39นายสุพิน เสียมไหม รป.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
40นางจารี เดชศรีจันทร์ ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
41นายพยุงศักดิ์ เจริญวรรณ์ ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
42นายสมพงศ์ วัชรกาฬ รป.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
43นางธนวรรณ เภรีฤกษ์ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
44นางรวมพร เจริญวรรณ์ ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว.
45นางกรรณิกา ตรีพงศ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
46นายสมิง พระสงฆ์ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 4นักวิชาการศึกษา 6ว
47นางอุบลรัตน์ ผดุงกิจ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
48นางสาวปณิศา หุภาทิพย์ ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
49นางรัชนี จงภักดี รป.บ.บริการ/งานเอกสาร พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
50นายนราทิพย์ ไชยโย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายพงษ์ยุทธ์ ขาววงศ์ ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
52นายบุญฤทธิ์ ยอดสุรางค์ ม.ศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
53นายวิชาญชัย เรือนสูง ม.ศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
54นายกัณหา คงมาก ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
55นายอนันต์ รัตนพงศ์ ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
56นายบุญชู ทองอ่อน ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์