ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนูญ รักดีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0878848632
2นายสุชาติพงษ์ ทรงทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มนิเทศฯ,ศูนย์เครือข่ายที่ 4,5,608 1797 8001
3นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0937501325
4นางวันเพ็ญ ชูโชติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0935822997
5นางสุนิสา เพียรดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.ธุรกิจศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศฯ0659241544
6นางสาวศิรวีร์ รัตนคชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ083-885023
7นางประชุมพร ไศลแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. / ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 114
8นางกรุณา โชติวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา0612061721
9นางวิภาวี ด้วงฉีดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
10นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
11นางสาวสุฑา แดงขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน งานติดตาม ประเมินและรายงานผล075411670 ต่อ 202
12นางสิริพร บัวจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
13นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที075411670 ต่อ 202
14นางละอองทิพย์ ตรีแก้วไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีด้าน ICT และงานดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ของเขตพื้นที่การศึกษา097-9464194
15นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 อ.ทุ่งใหญ่0806499703
16นางกมลทิพย์ สินยังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด0953616095
17นางนางพรทิพย์ ไวยรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด086-2936553
18นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
19นายจำรูญ หนูสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 อ.ทุ่งใหญ่080-5310099
20นายถาวร ปลอดชูแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
21นางบำเพ็ญ หนูกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สถิติการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
22นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล084-7736115
23นางอรอนงค์ พรหมวิหารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
24นางสาวปรีดา จำนงจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
25นายนิติธร ปิลวาสน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
26นางจำเริญสุข ภู่ดอกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 105
27นางสาวดลชนก แก้วนรานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ096-1862845
28นายอภิสิทธิ์ นิระโสนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีด้าน ICT และงานดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ของเขตพื้นที่การศึกษา0863432247
29นางสาวอุรสา ทองหัวเตยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.บ บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0869629092
30นางจิราพร เรือนสูงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
31นางสุภัตรา จิตโสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
32นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการป.ตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ป.โท วารสารศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล09 7068 8899
33นางสุจิรา อำนวยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670
34นางอโนมา นัสฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 206
35นางธนัญชนก ชูประจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
36นางทัสนี งามประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
37นางมัลลิกา คงเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
38นางเสาวณี แก้วมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
39นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
40นายพิชัย อิ่มด้วงนิติกร ชำนาญการศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
41นางสาวธิมาภรณ์ สมทรงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามโครงการ งานงบเงินอุดหนุน0878899203
42นายปริวัติ รัตนบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตร์(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0944966253
43นางปรีดา พิพัฒน์ผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
44นางสุภาภร บุณยะเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
45นางสุธิณี ทรงอาวุธนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
46นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
47นางสาววิสนีย์ นุราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วัดผล/ประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0887607802
48นางจุรีรัตน์ สุดใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
49นางพรทิพย์ รัตนบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 109
50นางดรุณี ชูกรณ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา062-5945399
51นางนิศากร ไชยสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน075411670 ต่อ 108
52นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน และการจัดแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก090 494 9659
53นางจินตนา วงศ์เมฆเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
54นางวาสนา อนุรักษ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
55นางนัยเนตร ศิลปรัศมีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 111, 113
56นางธมณ นาคถนอมลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ075411670
57นางสาวิตรี เสนพรัตน์ลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา0869674654
58นางวชิรา เลี่ยนสกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
59นายสถิตย์ เพิ่มพูนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการทำหน้าที่พนักงานขับรถ และบริการ อำนวยความสะดวกทั่วไป0878825843
60นายนฐกร รัตนพันธ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
61นายสมศักดิ์ รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
62นายเกรียงศักดิ์ มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
63นายสุวิทย์ จัตุรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
64นางสาวจันจิรา ฤทธิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานธุรการ และงานประสาน ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล08-2816-7749
65นางอมรสิริ ขาวผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่093-697-6317
66นายธภัทร ศรีสังข์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย และให้บริการดูแลอาคารสถานที่0808814048
67นายพงพัฒน์ ยินดีวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำหน้าที่ยาม รักษาความปลอดภัย และให้บริการดูแลอาคารสถานที่0842685904
68นางรัตนา มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด และบริการทั่วไป08-7486-1161