ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุรทิน ทิพย์อักษรผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.075411670
2นายสุชาติพงษ์ ทรงทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มนิเทศฯ,ศูนย์เครือข่ายที่ 4,5,608 1797 8001
3นางประชุมพร ไศลแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. / ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 114
4นางกรุณา โชติวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา0612061721
5นางวิภาวี ด้วงฉีดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 101
6นางกชมล วิชัยดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
7นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
8นางสาวสุฑา แดงขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน งานติดตาม ประเมินและรายงานผล075411670 ต่อ 202
9นางสิริพร บัวจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
10นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานไอซีที075411670 ต่อ 202
11นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 4 อ.ทุ่งใหญ่0806499703
12นางกมลทิพย์ สินยังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด0953616095
13นางบำเพ็ญ หนูกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(สถิติการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
14นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล084-7736115
15นายนิติธร ปิลวาสน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
16นายถาวร ปลอดชูแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
17นางอรอนงค์ พรหมวิหารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
18นางพุทธชาติ ทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 206
19นางกาญจนา จิตสำรวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
20นางสาวปรีดา จำนงจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 205
21นางจำเริญสุข ภู่ดอกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075411670 ต่อ 105
22นางสาวอุรสา ทองหัวเตยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.บ บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0869629092
23นางสุภัตรา จิตโสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
24นางจิราพร เรือนสูงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
25นางสุจิรา อำนวยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670
26นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
27นางอโนมา นัสฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 206
28นางมัลลิกา คงเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
29นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการป.ตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต,ป.โท วารสารศาสตรมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล09 7068 8899
30นางเสาวณี แก้วมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
31นางทัสนี งามประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
32นางธนัญชนก ชูประจิตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
33นายพิชัย อิ่มด้วงนิติกร ชำนาญการศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร075411670 ต่อ 111, 113
34นางสุภาภร บุณยะเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
35นายปริวัติ รัตนบุรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศิลปศาสตร์(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0944966253
36นางปรีดา พิพัฒน์ผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน075411670 ต่อ 202
37นางพรทิพย์ รัตนบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 109
38นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
39นางสาววิสนีย์ นุราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วัดผล/ประเมินผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0887607802
40นางสุธิณี ทรงอาวุธนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
41นางจุรีรัตน์ สุดใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
42นางนิศากร ไชยสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน075411670 ต่อ 108
43นางสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน และการจัดแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก090 494 9659
44นางจินตนา วงศ์เมฆเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา075411670 ต่อ 302
45นางนัยเนตร ศิลปรัศมีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 111, 113
46นางวาสนา อนุรักษ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์075411670 ต่อ 131
47นางธมณ นาคถนอมลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ075411670
48นางสาวิตรี เสนพรัตน์ลูกจ้างประจำ --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา0869674654
49นางวชิรา เลี่ยนสกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล075411670 ต่อ 111, 113
50นายนฐกร รัตนพันธ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ075411670 ต่อ 110
51นายสถิตย์ เพิ่มพูนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการทำหน้าที่พนักงานขับรถ และบริการ อำนวยความสะดวกทั่วไป0878825843
52นายสุวิทย์ จัตุรงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
53นายเกรียงศักดิ์ มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
54นายสมศักดิ์ รัตนบุรีลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075411670 ต่อ 110
55นางสาวจันจิรา ฤทธิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบงานธุรการ และงานประสาน ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล08-2816-7749
56นางอมรสิริ ขาวผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่093-697-6317
57นายสุทธิภัทร ศรีสังข์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำหน้าที่ยาม ของ สพป.นศ.20808814048
58นางรัตนา มีแย้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด และบริการทั่วไป08-7486-1161