ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิรัตน์ ไกรแก้วผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร075-362707/06-3078-6274
2นายมนูญ รักดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0878848632
3นายเจตพงศ์ กิตติพรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและแประเมินผล/กลุ่มส่งเสริการจัดการศึกษา0837511191
4นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
5นางวิมลมาศ สังสุณีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-1093-6144
6นางอาภรณ์ หัสดิสารนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-1080-8378
7นางสาวเกษร เพ็ชรหนูนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงาน ICT กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ075362701-6/08-5889-2956
8นายจรูญ พันธ์โภชน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-4690-3970
9นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-4858-4135
10นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-9866-3819
11นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-6083-2852/08-0387-8355
12นางอรัญญา โมราศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-7269-7963
13นางจินตนา ตั้งเส้งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-1748-5852
14นางสาวสุชาดา หวานแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-9725-0376
15นางปราณี ประจงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6267-0798
16นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6274-4613
17นายศิลาเพชร คำภูเมืองเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --ปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์0869914942
18นางกัลยา เกื้อกาญจน์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0883890381
19นางพณวรรณ เต็มรามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน075362701-6/0954214719
20นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-6739-5968
21นายอภิชัย ศรีสุขใสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานนโยบายและแผน075362701-6/08-1272-2500
22นางประไพพิศ ไชยเดชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล
23นางนิวร พูลนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/0616510963
24นางสุพรรณี แซ่จิวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1691-2422
25นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล075362701-6/08-1370-5957
26นางวาสนา ถาวรนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1895-6834
27นางจุรีรัตน์ สงณรงค์นิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815735536
28นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075362701-6/08-6687-2155
29นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม075-362701-6/0805299115
30นางเยาวรัตน์ เพิงมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-1956
31นางจิราณี แทรกสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9289-3080
32นางสาวยุพา จินาเจือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-6272-7465
33นางวันทนา รังสิมันตุชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1090-7372
34นางสายชล ธรรมสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-5882-1936
35นางเยาวเรศ ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1788-8970
36นางสุกัญญา โมสาลีนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-9742
37นางสาวณัฐวรา เทพสุทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --ครุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารธุรการกลุ่ม0987306473
38นางสาวกาญจนา สุขแต้มลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0872635813
39นางสาวศิริรัตน์ นุ่นสองเมืองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0866876354
40นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0653817424
41นางสุวิมล ศรีเจริญเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-7274-3168
42นายวีรศักดิ์ ชุมขุนลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-2274-3988
43นายจำลอง สงเสียงลูกจ้างประจำ --อศษ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-6478-1764
44นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ075362701-6/08-7267-8181
45นายสมพร รักประทุมลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-9591-5714
46นายประสิทธิ ลิ่มชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม