ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรูญ พันธ์โภชน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-4690-3970
2นางสาวเนตรหทัย สังสุณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-4858-4135
3นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล075-362701-6/08-6083-2852/08-0387-8355
4นางจินตนา ตั้งเส้งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-1748-5852
5นางอรัญญา โมราศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-7269-7963
6นางสาวสุชาดา หวานแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ075362701-6/08-9725-0376
7นางปราณี ประจงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6267-0798
8นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์075362701-6/08-6274-4613
9นายศิลาเพชร คำภูเมืองเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ --ปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์0869914942
10นางพณวรรณ เต็มรามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน075362701-6/0954214719
11นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน075362701-6/08-6739-5968
12นายอภิชัย ศรีสุขใสนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานนโยบายและแผน075362701-6/08-1272-2500
13นางประไพพิศ ไชยเดชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล
14นางสุพรรณี แซ่จิวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1691-2422
15นางวาสนา ถาวรนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/08-1895-6834
16นางนภัสสรณ์ หมื่นภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล075362701-6/08-1370-5957
17นางนิวร พูลนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล075362701-6/0616510963
18นางจุรีรัตน์ สงณรงค์นิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815735536
19นายณรงค์วิทย์ เฮงยี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน075362701-6/08-6687-2155
20นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม075-362701-6/0805299115
21นางวันทนา รังสิมันตุชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1090-7372
22นางจิราณี แทรกสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9289-3080
23นางเยาวรัตน์ เพิงมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-1956
24นางสาวยุพา จินาเจือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-6272-7465
25นางสายชล ธรรมสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-5882-1936
26นางสุกัญญา โมสาลีนนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-9646-9742
27นางเยาวเรศ ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา075362701-6/08-1788-8970
28นางสาวศิริรัตน์ นุ่นสองเมืองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0866876354
29นางสาวกาญจนา สุขแต้มลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0872635813
30นางสาวมณฑิรา ศรีสุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0653817424
31นางสุวิมล ศรีเจริญเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ075362701-6/08-7274-3168
32นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ075362701-6/08-7267-8181
33นายวีรศักดิ์ ชุมขุนลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์075362701-6/08-2274-3988
34นายประสิทธิ ลิ่มชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม