ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสนิท นิลบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.การประถุมศึกษา คม.การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0895946580
2นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์รองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0817976179
3นายอำนาจ สุทินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0810821443
4นายจารุวัฒน์ เสนลิ้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.รัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0852452925
5นายไพโรจน์ คันธิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0843084837
6นางนันทนา เส้นลิ้นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0897274792
7นายสมชัด สมประสงค์ไม่กำหนด ชำนาญงานค.อ.บ.(วิศกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0897670132
8นางสาวสุนัฎฐา เจริญผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานิเทศ0812711275
9นางสาวอาภรณ์ พิกุลหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานืเทศก์0936130946
10นางวิยะดา ไกรสรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897239920
11นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898738652
12นางชัชลี ลิ้มโอภาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0872790729
13นางถนอมจิต งามขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0945845318
14นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการนิเทศติดตามและประเมินผล0867976832
15นางศุภรินทร์ เด่นดวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0901758528
16นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0971828532
17นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0878849337
18นายสำราญ คงเพ็ชร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898745214
19นางอรศรี มากเกตุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่ม0810890067
20นางพิสมัย เพชรขาวช่วยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810895200
21นางลำใย หนูน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดการงานทั่วไป0878915887
22นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการเงินและบัญชี0899700235
23นางสุธิดา ประมัยพิมพ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์--0810900016
24นางวรรณา สาริปานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0812717042
25นายบุญยืน อรชรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบุคคล0898759919
26นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810833470
27นางสาวรุ่งนภา คงสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0945818998
28นางสาวละออ คงทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0982649361
29นางสุดใจ กิมาคมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0841828298
30นางภิรมย์ ยอดพิจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.(ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0895988708
31นางปรีดา ไชยประภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0817882040
32นายไพรัช ธุวธาดานิติกร เชียวชาญน.บ. นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0974459544
33นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล--0895934617
34นางนพคุณ ลายพรหมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896199777
35นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0897313378
36นางน้อย ไทยราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.((การศึกษานอกระบบโรงเรียน)รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0818931670
37นางภัทรพร ผ่อนผันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล และICT0863770880
38นางวันวิภา ชะอุ่มดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0835220378
39นางจิตตรอง โสขะรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0895871554
40นางสุรภี พรหมสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0817977520
41นางสาววรรณี ใจห้าวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0810807547
42นางสาวสมใจ ศรีธรรมธรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการเงินและบัญชี0810776314
43นางวริษฐา มุสิกะปาละเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0829149117
44นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.การบัญชี, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0852150597
45นายอาสีม จำนงฤทธิ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์0819561054
46นายเจษฎา พุมดวงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ09-5954-2875
47นางสาวสุนิษา ส่งศรีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้้าหน้าที่การเงินและบัญชี08-7923-5747
48นางสาวจารีพร เดือนจำรูญไม่กำหนด --วท.บ.(เทคโนโลยี ฯ ม.วลัยลักษณ์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม099-5393523
49นางสาววรรณิกา รอดสมไม่กำหนด --บธ.บ. (การจัดการ ม.ธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม093-6081402
50นางสาวทิพยรัตน์ บุญวิเศษไม่กำหนด --รปศ.(รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.นครศรีฯ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม093-6982714
51นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม09-3608-1402
52นายสมเกียรติ แก้วนกลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0897271705
53นายนรินทร์ มีพวกมากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0879302570
54นายวุฒิชัย อบอุ่นลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์09-2603-5770
55นายทศชาติ มั่งพรหมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์09-6105-8436
56นายธีระเดช ระเห็ดหาญลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์08-1538-3510
57นางสิทธยา ระเห็ดหาญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด08-7271-3775
58นางวาสนา ทองนวลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด08-4841-5539
59นายวรรณชัย เมืองรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย08-08/81-4189
60นายปัญญาดล โชตยาสีหนาทลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย08-7503-7469