ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสนิท นิลบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.การประถุมศึกษา คม.การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0895946580
2นายสมชัด สมประสงค์ไม่กำหนด ชำนาญงานค.อ.บ.(วิศกรรมโยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0897670132
3นางสาวอาภรณ์ พิกุลหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานืเทศก์0936130946
4นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการนิเทศติดตามและประเมินผล0867976832
5นางสาวสุนัฎฐา เจริญผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานิเทศ0812711275
6นางชัชลี ลิ้มโอภาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0872790729
7นางวิยะดา ไกรสรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897239920
8นางสาวสุพรรณี จิตต์ตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0878849337
9นางศุภรินทร์ เด่นดวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0901758528
10นางลำใย หนูน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดการงานทั่วไป0878915887
11นางพิสมัย เพชรขาวช่วยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810895200
12นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการเงินและบัญชี0899700235
13นางสุธิดา ประมัยพิมพ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์--0810900016
14นางวรรณา สาริปานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0812717042
15นายบุญยืน อรชรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบุคคล0898759919
16นางสาวรุ่งนภา คงสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0945818998
17นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810833470
18นางภิรมย์ ยอดพิจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.(ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0895988708
19นางสาวละออ คงทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0982649361
20นางปรีดา ไชยประภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0817882040
21นางนพคุณ ลายพรหมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896199777
22นางขวัญใจ สุทธิกาญจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) ศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0897313378
23นางน้อย ไทยราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.((การศึกษานอกระบบโรงเรียน)รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0818931670
24นางภัทรพร ผ่อนผันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล และICT0863770880
25นางสาววรรณี ใจห้าวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0810807547
26นางจิตตรอง โสขะรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0895871554
27นางสุรภี พรหมสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการศึกษา0817977520
28นางสาวสมใจ ศรีธรรมธรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการเงินและบัญชี0810776314
29นางวริษฐา มุสิกะปาละเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0829149117
30นางสุพิธ ด่านศิระวานิชย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.การบัญชี, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ))วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0852150597
31นายเจษฎา พุมดวงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ09-5954-2875
32นางสาวจารีพร เดือนจำรูญไม่กำหนด --วท.บ.(เทคโนโลยี ฯ ม.วลัยลักษณ์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม099-5393523
33นางสาววรรณิกา รอดสมไม่กำหนด --บธ.บ. (การจัดการ ม.ธุรกิจบัณฑิต)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม093-6081402
34นางสาวทิพยรัตน์ บุญวิเศษไม่กำหนด --รปศ.(รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.นครศรีฯ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม093-6982714
35นางสาวสุวรรณนิษา ศรีมาโนชลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม09-3608-1402
36นายนรินทร์ มีพวกมากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0879302570
37นายสมเกียรติ แก้วนกลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0897271705
38นายธีระเดช ระเห็ดหาญลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์08-1538-3510
39นายทศชาติ มั่งพรหมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์09-6105-8436
40นางสิทธยา ระเห็ดหาญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด08-7271-3775
41นางวาสนา ทองนวลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด08-4841-5539