ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมบูรณ์ เรืองแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจตุรงค์ สุขแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายไตรรงค์ สาดแวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.อุตสาหกรรมศิลป์ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อกฏหมาย แนวนโยบายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทสและสารสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้081-2711742
4นางชุติมา พยุหกฤษนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดูแลบริหารจัดการตามขอบข่ายงานภารกิจของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์084-0627453
5นางมันทนา รัตนะรัตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม. บริหารธุกิจผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวางแผนมอบหมาย ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการปฎิบัติงานและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานข้าราชการกล086-3666831
6นางสาวพรทิพย์ เกิดสมนักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวางแผน กำกับเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบ086-9478337
7นางสุรัชนี อยู่สบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายวิเชียร ปาณะพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นายไพบูลย์ พรหมดำศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-5735599
10นางปทิตตา จันทร์สว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-7670027
11นายวิเชียร ปาณะพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-6743218
12นางจิรา ชูช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวิภาวี อุ่นเสียมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-5957011
14นางสุรัชนี อยู่สบายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบธ.บ. การบริหารทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-6856606
15นายชาญณรงค์ รัตนบุรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-2905491
16นางสุจารี สันภิบาลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.ม. บริหารธุกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดการระบบบริหารสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษา/งานประสานงาน/งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ/งานอาคารและสิ089-7286044
17นางเนตรชนก ศรีรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน/งานบริหารบัญชี/งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์/งานธุรการในกลุ่มบริหารการเงินแล่ะสินทร086-9488449
18นางเพ็ญ เสมอภพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน/งานบริหารบัญชี/งานธุรการในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์084-8493887
19นางพาตวรรณ ปรุเขตต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.บริหารธุกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-9789320
20นางสาวสาคร สุภัครประทีปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษาสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแก้ไขปัญหาและแน้วโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยน081-5423259
21นางยุพยงค์ เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 .,ข.,และ ค. แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชก081-0912626
22นายโสภณ บรรจงเมืองนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้084-4798130
23นางสาวกฤตพร เกื้อเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการป.ตรี สส.บ.(การจัดการสารสนเทศ) ป.โท บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0867394766
24นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบช.บ. การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-5112095
25นางสุฑามาศ อินทร์ปานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน/งานติตามประเมินและรายงานผล081-9560589
26นางอำนวย ไตรสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจ086-5199993
27นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นัก086-5946388
28นางกันยา อักษรทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานก085-8451669
29นางศิริวรรณ ช่วยอักษรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นัก089-9098763
30นายสุวิจักษณ์ สายช่วยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/งานความมั่นคงแห่่งชาติ/ประสานการป้อง081-6507847
31นางฉวีวรรณ เรืองเกิดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ/งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม/การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/งานประสานงา086-7414130
32นางวันเพ็ญ ดำแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิ์มาลาแก่ข้าราชการ083-6410476
33นางสุนิสา เพียรดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.ม. บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ/งานธุรการ084-4461812
34นายธาวิน สินเย็นครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ/งานตรวจสอบกลั่นกรองงงาน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการและรองผุ้อำนวยการ สพม.๑๒ /งานเลขานุการ081-0819701
35นายวีระพันธ์ โชติวันครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้084-8381712
36นายอนุชา กลิ่นจันทร์ครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-9562070
37นายธรรมรัตน์ นวลเขียวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา087-0036529
38นางสาววิภาวรรณ เสมอภพพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางสาวเครือวัลย์ อิ่มพิมายลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางสาวสุภาวดี โชติพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางสาวหนึ่งฤดี จันทร์ทิพย์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวฟารีดา ยอดเวียนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นางสาวสุดารัตน์ สวนดอกลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวสุไวบ๊ะ อุมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวสุกัญญา ยอดเวียนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวซาปียา รัตนศรีสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวธิดารัตน์ ทวีทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นายณัฐพร สัตย์นาโดพนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ สพม.๑๒ และหน่วยงานในสังกัด/งานควบคุมดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารใน086-5966011
49นายอนันต์ รัตนพงศ์พนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการรับผิดชอบงานยานพาหนะ/ส่งเอกสารไปรษณีย์ ธนาคาร เสนอแฟ้มผู้ว่าราชการจ.นครศรีฯ/ดุแลซ่อมแซมงานครุภัณฑ์
50นางเสาวลักษณ์ ชอบทำกิจลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ