ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษากระบี่ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสายัณห์ ไกรนรารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-8958535
2นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล089-5904431
3นางสมมาตร มีแต้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูลงานกลุ่มอำนวยการ089-8737972
4นายสมศักดิ์ เกิดสุขนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแลงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-0512453
5นางสาวรัดใจ แปลงงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานหน่วยตรวจสอบภายใน089-9729079
6นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-8823233
7นางปิยวรรณ ตันติธนอมรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล085-4786348
8นางศุลีมาศ เล็กกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-0632672
9นายกชกร นางงามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการประชุม งานเวรยามฯ083-6925194
10นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานมาตรการประหยัดพลังงาน งานประสานงาน งานสวัสดิการฯ089-6466974
11นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการขยะ ฯ093-6532865
12นางพัชรี ชอบงามนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-3965984
13นายชัยวัฒน์ ส่งแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งาจจัดทำข้อมูลเงินเดือนบุคลากรฯ087-2949372
14นางแสงระวี แซ่ตั๋นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี งานในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-0890193
15นางวิไลวรรณ เจียวก๊กนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-6775926
16นางสาววิมล กาพย์เกิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-8758176
17นางกนกวรรณ ปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ ฯ086-6832623
18นางมารศรี สถาพรจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-7266543
19นางวนิดา ปรีชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086-2786182
20นางภัทชรี คีรินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน081-5378472
21นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-6878129
22นางสาวพนิดา บัวมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร086-5688924
23นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ งานอนามัยนักเรียน การศึกษาต่อ ฯ084-3056601
24นางรุ่งรัตน์ ทิมกลับเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน087-4194726
25นางบุษบา สิริสงวนศักดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา084-6291219
26นางสุนิสา เอ่งฉ้วนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081-0834892
27นางสมใจ ศรีงามลูกจ้างชั่วคราว ศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นายกมลธรรม ขนาน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นายทองดี รักษ์ศรีทอง น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางวรรณอนงค์ พลคช ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
32นางยุพา รัตนพรหม ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
34นางสมเจียด คงภักดี ศษ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
35นางญาณีศมน ทวีทรัพย์ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
36นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลุกจ้างประจำ นักการภารโรง
37นายประมวล ลิ่มกุล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
38นายวิรชาติ เอ่งฉ้วน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ
39นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
40นายสุทธิรักษ์ เจียวก๊ก นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
41นายโกมล พลเดช นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
42นายคนึง กิจการ นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
43นายสนิท สิงห์โต นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง