ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพังงา เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมชาติ ไกรแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมภาพ นาคพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบริหารงานบุคคล0 7614 2180, 089 970 4008
3นายไพฑูรย์ สนธิเมืองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มอำนวยการ0 7614 2180, 089 290 4733
4นายนพดล แสนบัณฑิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางมนนภา ถนอมสินไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
6นางวราภรณ์ คงเทศไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
7นางสาวขวัญตา เทียนทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย0 7641 1984, 086 504 5824
8นางสาวพจนา วานิชกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน0 7641 2529, 086 685 7768
9นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิรินักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
10นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0 7641 2529, 089 891 4415
11นางสาวณัฐวรา วัฒนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869435445
12นางจันทรักษ์ ไชยผดุงนิรันดร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป0 7641 1922, 089 728 2297
13นางสุรีรัตน์ รักษ์จันทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ0 7641 2180, 062 492 9149
14นางจุฑาทิพย์ ทองด้วงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0 7641 2529 ,084 053 5760
15นางสาวชนัญชิดา เจริญสำราญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0 7641 1984, 086 685 8075
16นางสาวปิยนาฎ ประสิวนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
17นางสาวขวัญตา เทียนทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0 7641 1984, 089 474 0447
18นางจุฑา โกยวาณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ และงานธุรการ0 7641 2529, 081 456 8972
19นายพรหมเทพ สุขศิริสัมพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 7613 379, 081 829 7596
20นางอุษา สินจำเริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0 7641 3379
21นางมนต์นภา ถนอมสินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0 7641 1922, 093 578 3271
22นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ/งานการเงินและบัญชี0 7641 1922, 098 739 2996
23นายนิคม ปานรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสาวณัฐณิชา ว่องกิจลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ064 989 0956
25นายสุรศักดิ์ ช่วยลุงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน092 992 9824
26นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ และ ICT087 383 0370
27นายชัยพร สินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0 7641 1922, 081 132 9444
28นางสาววิรัญญา รำเพยลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการ/งานเอกสาร076411922
29นางสาวเพ็ญศรี เรืองรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบันทึกข้อมูล081 077 3640
30นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูล090 158 3898
31นายบุญเจิด ทองยวนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0 7641 1922, 085 474 5052
32นายมานพ ยิ่งผลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0 7641 1922, 085 783 8348
33นายบุญฤทธิ์ เหมาะมาศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารยาม
34นางนารี รุ่งเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานบริการ/ดูแลอาคารสถานที่076411922
35นายปิยะณัฐ ศรีสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม