ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาภูเก็ต เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.087-8958535
2นางรานี เครือสมบัตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ./บริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ097-9454163
3นางอรสา อุราพรรณอนันต์นักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสปวช./บัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี076-211591 ต่อ16
4นายกิตติ รัตนพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษEd.D.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน0945984162
5นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล0818913915
6นางสำลี วรรณวัฒนานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ/การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการเงินและบัญชี079-211591ต่อ16
7นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย076211591
8นางอำไพวิทย์ จุ๋งพิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโรงเรียน0895877161
9นายสมมาฒย์ อังศุภมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโรงเรียน0892884818
10นางอุมาวรรณ ตะวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศโรงเรียน0824135611
11นางศุภนันท์ หมวกอินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0841473686
12นางนิชฎา ซิมอาจินนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์076-211591 ต่อ15
13นายบุญเสริฐ ตัณฑวนิชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี076-211591
14นางสาวสุนีย์ ภูผานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ / การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน076-211591 ต่อ16
15นางปรีดา รัตนภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินงานการเงิน
16นางสุพิชชา ฐิตวังโสนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบุคคล081-8944289
17นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคลากร076-211591 ต่อ25
18นางสาวอุษา ภาษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคลากร076-211591 ต่อ25
19นางสุพรทิพย์ เติบโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ/บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ076-211591 ต่อ23
20นางสาวเยาวลักษณ์ อิทธิวราภรณ์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0815351282
21นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ./สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน091-8237975
22นายชัยสิทธิ์ วิจิตรนักวิชาการศึกษา --ศษบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารอาหารกลางวัน อาหารเสริม076-211591
23นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน089-7258644
24นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ / รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด086-9461179
25นางเบญจมาศ ชุมมะนักวิชาการศึกษา --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน076-211591 ต่อ17
26นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน076-211591 ต่อ19
27นางอรนุช ภู่ทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ การจีดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ076-211591 ต่อ23
28นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ076-211591 ต่อ175
29นางบังอร ชูสงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช./การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ076-211591 ต่อ25
30นายนที พึ่งแรงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช./พาณิชยกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล094-5872772
31นางระเบียบ พรหมทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล สารสนเทศ089-4697923
32นางคัดนางค์ นวลวิไลลักษณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ081-6061265
33นางสุคนธ์ มณีขวัญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวช./การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด076-211591
34นางเสริมศรี พรหมตรังเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ086-4789809
35นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี076-211591 ต่อ16
36นางสาวสุภา เขตนิมิตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ / รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.การเงินและบัญชี081-6912279
37นางอารมย์ ทองสมบูรณ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานรป.บ / รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ076-211591 ต่อ16
38นายชัยยง กิระอนันต์ลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนา076-211591 ต่อ15