ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชูศักดิ์ ชูช่วยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายผัน หอมเกตุรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานบุคคล
3นายไพจิตร รักษาสรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารนโยบายและแผน0818921454
5นางอารีย์ นิลเอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางนัยนา เกิดศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารวิชาการ
7นายสมชาย สำอางค์กายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษคบ.คุรุศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0817197844
8นางนิภาภรณ์ ประพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0815370058
9นายชูศักดิ์ แก้วนุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม. การพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0897256310
10นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้วไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์
11นางสาวนลิน เล็กมากไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายชาญชัย ชื่นพระแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นายสุรชัย ช่วยเกิดศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางอรุณศรี จงจิตต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898664627
15นางณธาอร ทองปรีชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางอรัญญา มูสีสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวกศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวณฐกร รักษ์ธรรมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางเรณู นาคพังกาญจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน/งานการจัดระบบบริการ0862729669
20นางสุมณฑา วงศ์วิเขียรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณ/สวัสดิการ0896451193
21นางดวงมณี ฉิมพลีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ0816932491
22นางสิรภัทร เซี่ยงฉินนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0894710297
23นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0815359045
24นางนันทรัตน์ แกมทองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบช.บ การบัญชัวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0897323282
25นายสมชาย คชไพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0828135991
26นางพุทธชาติ สมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0894743504
27นางสาวณัฐพร บุญจุ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0819687999
28นางมาลี พันเส้งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0816939182
29นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์, ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0819681183
30นายพิชัย ภัทธิยธนีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้ายฯลฯ0840521538
31นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศน.ม.รัฐศาสตร์การปกครองวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0843051306
32นายภิญโญ ไม้ทองงามนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.,น.ม.กฎหมายมหาชน, ศษ,ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ0815383681
33นางสาววัลภรณ์ เอตะนามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
34นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.การบัญชี, บธ.บ.การจัดการทั่วไป ศน.ม สัมคมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0816915447
35นายเจด็จ หนูแกล้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0869427910
36นางนลิน มูสีสุทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผน งบประมาณ
37นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม. บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0897250669
38นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล/ข้อมูลสารสนเทศ0812707918
39นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารางวัลพระราชทาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0810937852
40นายส.ต.ต. ยุทธนา บุณยะตุลานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. การพัฒนาชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุนเพื่อการศึกษา0866821231
41นางสาวสุนันทินี ปลักปลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคอ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน สภานักเรียน0815693733
42นางนัทธมน เภตราใหญ่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในระบบ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา0811817353
43นางกัลยา แป๊ะป๋องเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาฯ เงินทดรอง บำเหน็จบำนาญ0872733939
44นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินทุกประเภท0818922058
45นายองอาจ ชูดำ ประถมต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
46นายสรัล เจนพิชัย ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นางสาวอุษา เจริญผลเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
48นายวิทยา จันทร์กัน ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม