ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเลอศักดิ์ รัชณาการผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางวิภาวดี ไตรรัตน์ศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นางมณีรัตน์ อินทร์คงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ(ชีววิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางจรรยารักษ์ นิลเอกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(คหกรรมศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
5นางสาววันเพ็ญ สิงห์แก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0891954948
6นางศิริพร พลวิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0866869258
7นางสาวศิริพร สุวรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.ม.(การจัดการสำหรับนักบริหาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8นางโชคดี ทองทิพย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0935794479
9นางยุพิน เกื้อลายเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10นางสาวลัดดา คคนัมพรปวิเวกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0865937153
11นางสาวอัจฉรา ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0872728685
12นางกาญจนา ทิพย์หมัดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
13นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0818950599
14นางสุทิสา วงศ์ณศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0805364141
15นางจารี อินทร์ชินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
16นางปัทมา แพเรีองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818954087
17นางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
18นางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายสุวัฒน์ อนุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวนิตยา ภูมิไชยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเศรษฐกิจพอเพียง0630788759
22นายกฤษนันท์ ทองจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางปรวีณ เลิศสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย0897264568
24นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายนพพร แท่นนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวนุชจิรา แดงวันสีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางสาวกิตติยา ชูช่วยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นางอุมารังษี ศรีนาคนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นางประยูร พงษ์ประยูรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
31นางศรีระบาย แถลงเพราะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32นางอรอนงค์ ชัยรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33นางชุมพร อนุสรณ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817979792
34นางสาวซัลมา สุมาลีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
35นางสาวธิตาพร ลักษณกะชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0817979852
36นางสาวจุรีรัตน์ สุระยอดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0819682869
37นายจักริน อักษรสมนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ
38นางกนกพัชร ณ นครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นายประพันธ์ คูทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางเพ็ญสินี ชัชวาลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0864763612
41นางดวงกมล เรือนงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0831800164
42นางประนอม โอมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางนภาพันธ์ ลาภเนืองอนันต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางชลมณี อัครวรโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
46นางสุกันยา ชนะภัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
47นางสาวปิยดา ปิยกาญจน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการศูนย์ธุรการ
48นางสาวอรอนงค์ เกิดทวีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางสาวจุฑามาศ นาคทองคงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางทัศนีย์ พละเลิศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
51นายสุรเชษฐ์ พัฒน์แก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์
52นางสาวอรอุมา อินทร์ทรัพย์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานติดตามรายงานประเมินผลกลุ่มนโยบายและแผน0980426833
53นายอภิชาติ บัวทองสกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
54นายสมศักดิ์ สืบสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
55นายศุภชัย ทองหัวเตยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายสุริยา ปลอดอักษรลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายทวีศักดิ์ นุ้ยฉวีลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
58นางยุพา โสดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ