ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธนาวุฒิ รักษ์หนูผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0817876688
2นายสำเริง สุวรรณพงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มนโยบายและแผน0861685522
3นางอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0815425507
4นายอดุลย์ เงินศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1539-2373
5นายอำนาจ กาฬวัจนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน08-1979-2098
6นายสุริยันต์ รัตนไชยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษป.บัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ตรวจสอบภายในบริหารงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-1326-4588
7นางกาญจนา เดชอรุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ0814332098
8นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ0801480260
9นางสาวสารีย์ นุ่มนวลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มงานวัดผล/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0972588639
10นางวรรณดี สวัสดิโกมลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ08-1535-6113
11นางจันจิรา อมรสถิตย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี08-9725-4750
12นางสาวพยอม เพชรน่วมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มงานบุคคล08-4186-7771
13นางสาวสุภัคกมล ชินวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน08-1477-8208
14นางกัญหา ทองทานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานหน่วยตรวจสอบภายใน08-6277-6034
15นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา0872780676
16นางเฉลิมศรี ทองจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,ศศ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการเรียนรวม0945876669
17นางศศิธร พลัดมะลิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร/ปฐมวัย0856924338
18นางดรุณี ปั้นวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกันคุณภาพ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0836427937
19นายเชิดภัก ศิริสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ08-9909-1310
20นายชม ฉิมภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเทคโนฯ/กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนฯ08-9729-7410
21นายอดุลย์ พลพิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริงานกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา08-6940-4461
22นางลักขณา เชาวเลิศนักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรองการปฏิบัติราชการ0817283444
23นางปราณี ลิกขะไชยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน08-9589-3987
24นางนิภา กิตติพลจักรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-4060-7246
25นางสาวอรัญญา จันทร์ดำนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับจ่ายเงินทุกประเภท เบิกค่าเล่าเรียนบุตร บันทึกรับจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ gfmis0891078818
26นางพรฤดี ผลประมูลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ค่าเช่าบ้าน 0ne stop service0642656596
27นางวนิดา เกื้อผลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์08-9473-3764
28นางอารีย์ วิเศษแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์08-1956-2204
29นางหทัยรัตน์ บัวเทพนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินงบลงทุน0862221712
30นายอดิศักดิ์ ลิ้มเต้นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0803812507
31นางสุกัญญา แพรกปานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-6948-4089
32นางเพ็ญศรี แก้วสองศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-1271-8671
33นางนุชกานต์ เทพชโลธรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-4845-6476
34นางเสาวณี เพชรกาฬนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบุคคล08-9737-4827
35นายนริศ มีสุวรรณ์นิติกร ปฏิบัติการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร0866845573
36นายทนง ถวายนิติกร ชำนาญการสส.บ.,นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-9196-5039
37นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0816764197
38นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน08-1893-0347
39นางสาวจงกล วันชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1082-3036
40นางปิยะนาถ วรรณศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1415-8689
41นางบุญยืน ถนิมกาญจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน08-9874-1416
42นางวรรณดี ชาญณรงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1084-6979
43นางสุฐิพร โสตทิพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-1677-5573
44นายจตุพร ทับทิมพรายลูกจ้างประจำ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการลูกจ้างประจำ08-7387-5756
45นายสุเมธ ยอดมณีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ08-6273-2320
46นายสมศักดิ์ พลสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ08-7280-5716
47นายคำรณ วงศ์สกุลลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ08-7266-5715
48นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ08-1958-5122
49นายอโนชา เชาว์เจริญลูกจ้างชั่วคราว --วศ.บ.บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารICT0801474674