ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนูญ ศิลปรัศมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5695304
2นายวิฑุรย์ เพชรประภัสสรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-9794928
3นายวิเชียร ศรีแก้วแฝกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคศ.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-0138448
4นางจารุวรรณ ณ นครนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0812715716
5นายสหโชค เดชอรุณลูกจ้างประจำ --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบัตรข้าราชการ0982760518
6นายโชติศักดิ์ คุ้มจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารพนักงานขับรถ0806969745
7นางสุนทรี เศวตอารีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7387284
8นางสุรภา อ่อนเกลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0875615619
9นางพจณิชา รอดภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ศน.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน081-4153377
10นางสาวชฎาวัลย์ ชุมวรฐายีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ., บธ.บ, บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานหน่วยตรวจสอบภายใน089-9722726
11นางสาวหัทยา ขยันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815691623
12นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์) , ค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์09-1825-3505
13นางอรฉัตร สุขนิตย์ เอียมอ้นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสสบ. , ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ08-0450-0661
14นางสาวนฤมล ทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-8955969
15นางสาวเพ็ญวดี ชูช่วยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-0789089
16นางสายลม จิตระดับนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา081-7374310
17นายสมศักดิ์ เข็มขาวนิติกร ชำนาญการพิเศษวท.บ.,นบ.,นม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ081-3701350
18นางสาวทิพย์ธิภา ปานรามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,รม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ087-2671869
19นางณัฐจารักษ์ โสมติดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ, ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0935810974
20นางอารี ชนะสงครามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ080-5320574
21นางบุษกร เพ็ชรพวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.,ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนการศึกษา,งานคุณภาพการศึกษา081-5428209
22นางสาวฐิติพร บุญษรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการศึกษา,การรับนักเรียน,งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน088-4471272
23นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมนักเรียน086-9405515
24นางกันทนา จันทร์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ08-9672-3303
25นางวัลภา นาคประสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลแลประเมินผลการศึกษา081-9681835
26นางณัฐติกา หอมประกอบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา,โครงการโรงเรียนในฝัน,สาระการเรียนรู้ภาษาไทย081-0912950
27นางกิตติธรา จันรอดภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา/เรียนร่วม/ทักษะชีวิต/ห้องสมุด084-4411405
28นางสาวอรชพร มีพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ฯ,งานหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,งานนโยบายจุดเน้น089-2414165
29นางภัทรินทร์ ชูมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม., Ed.Dวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ,โรงเรียนในฝัน,โรงเรียนดีศรีตำบล081-7974813
30นางสาวนันทวดี บุญจุ่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป086-6852515
31นายศักดา ชินทัตโตนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการไอซีที088-0188108
32นายชวกร ชลสิทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ082-5305310
33นางลำยอง ทองเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0986705955
34นางสาวอุไรวรรณ ตรีสิริเกษมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-6913721
35นางสาวศษิตา โลกถวิลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0891590838
36นางสาวพรพรรณ ไตรมงคลเจริญนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน0817028887
37นางฐิติมา สุตระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานข้อมูลอัตรากำลัง,งานพัฒนาบุคลากร และงานเลขา อ.ก.ค.ศ.086-9423774
38นายสัญญลักษณ์ เมืองโคตรเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0887602963
39นางสาวชลิตา เทือกสุบรรณลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ, งานธุรการ083-9683373
40นางสาวจินตนาพร หีตเกตุลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ0988466454
41นางสาวเบญจวรรณ สอนประสมลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่ง หนังสือราชการ, งานธุรการภายในกลุ่มอำนวยการ086-6835992
42นางสาวศิรินยา น้อยมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือนลูกจ้าง0857979846
43นายอทินพันธ์ เมฆินทรางกูลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0947782484
44นางสาวจามีกร อินทร์ชินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือนข้าราชการครู ฯ0951197732
45นางสาวรัชฎาภรณ์ ตาลประสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0805203441
46นางสาวศิรดา หอมประกอบลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก - จ่าย ค่าสาธารณูปโภค และเงินฝากคลัง0808847387
47นางสาวปรีดารัตน์ ฟุ้งพันธ์ุชาติลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลูกหนี้ ล้างหนี้เงินยืม0897280195
48นางสาวอรุณี เพชรดำเนินลูกจ้างชั่วคราว --คศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินในระบบ นอกระบบ, ตัดจ่าย, ค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการศึกษาบุตร, จ่ายหนี้บำนาญ089-7278869
49นางสาวมลชนก ยอดมณีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0932723507
50นายวรวัชร กลิ่นม่วงลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝ่ายพัฒนา085-7892289
51นางสาวตรีทิพย์ อินทร์ชินลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแผนและอัตรากำลัง0822770031
52นางสาวอรวรรณ ปานประเสริฐลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ081-8429931
53นายสมัย ชิวชูสกุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
54นายสัญชัย หนอนไม้ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0936322066
55นายพิพัฒน์พงษ์ ทองนวลลูกจ้างชั่วคราว --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ098-3248117
56นางกรรณิกา รักสกุลลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด089-4693453
57นางสาววรญาดา เมืองโครตลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน0650168561