ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาระนอง เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงานเขตพื้นที่0980939493
2นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0878965746
3นายตระการเกียรติ ปากเสนาะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0864278033
4นายก้องภูมิ เจริญราชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ0807370441
5นายปรีชาพล ทองพลอยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการคุณธรรม พื้นที่เกาะ0878916788
6นายษณกร เสนาะเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงาน ICT/โรงเรียนสุจริต0819569280
7นางสุดา เจี่ยกุญธร นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0887549528
8นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ป.บัณฑิต.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0842402004
9นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0815355253
10นางอุราวรรณ ผู้วานิช นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. , รป.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0869423292
11นางสาววัญเพ็ญ คชการนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มกฏหมายและคดี0990909032
12นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ป.บัณฑิต.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0644514261
13นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0630821445
14นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0810841805
15นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯNT, O-net0860572332
16นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ., กศ.ม., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ0878931381
17นางสาวรัตนาพร หะวานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศบ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอ่านออกเขียนได้09888124
18นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ,งานส่งเสริมอาชีพ,โรงเรียนดีประจำตำบล0818951698
19นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯSTEM (สะเต็มศึกษา)0625636619
20นางสาวสุวรรณี คงทองจีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย0868785342
21นางสาวกนกพร นานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0898684352
22นางสาวชิราภรณ์ หัตถาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0864762193
23นางนันท์นภัส สักขาพรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ป.บัณฑิต.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก, พื้นที่พิเศษ0993291945
24นางปรารถนา แสงระวี นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0626918959
25นางมะลิวัลย์ แสงจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0870930538
26นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการบธ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0896467529
27นางพรทิพา มีกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0812728045
28นางสาวทัญษา คุ้มเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเกษียณ0952565246
29นางวิไลลักษณ์ จุลเสนีย์ชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน0954181624
30นางสาวกชพร ณ ระนองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์0855465593
31นางสาวอรพรรณ ธนบัตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0617748899
32นางสาวกรรณิการ์ ชูศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและแต่งตั้ง0892917272
33นางสาวเนตรทิพย์ วิชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน0612726456
34นางอัจฉรา วิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0895900054
35นางสาวกัลยวรรธน์ อินริสพงษ์นิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มกฎหมายและคดี0987429592
36นางมณวดี ดุลยรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0896539715
37นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน0813261091
38นางอรพินท์ คงทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด0869454320
39นางนัฏพร เพ็ชรชาติเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม, หน้าห้อง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.0927970455
40นางสาวศรัณย์ภรณ์ คลังศรีเจ้าพนักงานธุรการ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0918260485
41นางศศิธร ยืนยงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0836978527
42นายวัลลภ บัวเกตุเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.คอมพิวเตอร์สารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานระบบไอซีที0869489598
43นางสิริพร บุญเซียมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี0862762086
44นางสาวจารินี อุ่นจิตรพนักงานราชการ --ศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่ม, หน้าห้อง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.0966538594
45นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรืองพันธ์พนักงานราชการ --รัฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0812760842
46นายกีรติ รักษาพลพนักงานราชการ --ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0806927272
47นางปริยาภัสร์ ศรีมณีรักษ์พนักงานราชการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิดวิทยาสถานศึกษาประจำสพป.ระนอง0936542279
48นางสาวนิรมล ดุลหลักแหล่งลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานครุภัณฑ์ งานจัดซื้อจัดจ้าง0952565533
49นางสาวสุนิสา หมันหนำลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี งานการเงิน0984399038
50นางสาวเนตรนภา เซ่งฉิ่วลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0611011427
51นางสาวกนกวรรณ ถ้อยทิมลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0904909584
52นายบารมี บุญธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือประจำสพป.ระนอง0936616946
53นางสุภาวดี อุปรักขิตานนท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0805463779
54นางนิตยา ดุสิตพันธ์ ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการสารบรรณกลาง0811988718
55นางพัฒน์นรี ทิพย์วารีลูกจ้างชั่วคราว --ปวท.การบัญชีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ0980541249
56นางสาวอุษามณี เชิดชูลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสวัสดิการ0928848858
57นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแท่นลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ/งานอัตรา0887491376
58นางสาวจิณัฐตา เศรษฐสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ0626451760
59นายมานพ ตรีสงวนจันทร์ ลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0810900987
60นายปรีญะเลิศ พัฒนาลูกจ้างประจำ --ม 6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0895906197
61นายปิยะวุฒิ เฟื่องฟูลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0862771081
62นายวัชรินทร์ พิทักษ์สุขลูกจ้างชั่วคราว --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0951192771
63นายวิทยา โอพั่งลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0927973502
64นายพิรม บุญนุ้ย ลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการบริการงานทั่วไป, ดูแลความสะอาด0866844700
65นายสิปปกร ลาภวงศ์ประเสริฐ ลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างครุภัณฑ์0857936794
66นายวาทิตย์ ภู่สุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม0630754680
67นางสาวกรรณิการ์ ซื่อตรงลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน0634372499