ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเสรี พรหมฤทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางชมัยพร รัตนพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0864709551
4นางวราณี เดชค้ำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงนการเงินและสินทรัพย์0 8958 78484
5นางจุฑามาศ อ่อนสูงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
6นางวรมาศ ศรีประจันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. คม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล077576458
7นายสุทธิพันธ์ แสงขำนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
8นางประดับ ฤทธิไกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน077576717 ต่อ 14
9นางนันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที077576717 ต่อ 14
10นางจันทนา ทันประจำสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ077576458 ต่อ 15
11นางจงจิตร ประทุมชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน077576458
12นางขนิษฐา อิสรภาคนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13นางสาวหฤทัย วรรทมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวอภิตา เกียงสุภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายศรายุทธ อัจกลับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายยุทธนา มรกตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางนิตา คุณวุฒินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์077576458 ต่อ 15
20นางพิชา บุญสินธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางสุภาพร จันวิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22นางสาวอัญจิมา เสาวรสนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23นางสาวชมพูนุท ฮุ่นศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24นางศิวัชญา สระโรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางสาวภัทรวดี เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0 8876 05392
26นางอรัญญา ทองดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
27นางกานดา บุตรหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0890494039
28นางจันทร์ญา บุญจำนงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
29นางสาวสมจิตร ไทยนุกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
30นางสาวภนิดา คงแสงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
31นางวัลลา ชุมมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
32นายศิลป์ชัย เผือกขำนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
33นางสาวฒาลิสา ศรีนฤพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. ,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล077576717 ต่อ 14
34นางสาวภัคนันทน์ ชุมชื่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ077576717 ต่อ 14
35นางอารี ชลชลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 8184 58727
36นางขวัญศิริ กองช่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
37นางกาญจนา พัดพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ค.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0842451824
38นางจงดี เอกฉายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0 8189 38915
39นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่นนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางวรรณภา ธรรมรักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
41นางคนึงนิจ เทพสนองสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
42นางสาวหทัยรัตน์ แดงรักษาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นางศิรมณี วีรภัทรธาดาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา077576458 ต่อ 15
44นายธงชัย นิลพรรณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสรป.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458
46นางสาวตรีทิพยนิกรณ์ ต่อนศรีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางจิรัชยา จักรน้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
48นางสาวนฐมน อุเทศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
49นางสาวธิติรัตน์ บ่วงราบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นางสาวจิดาภา ประสารวุฒิลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
51นางสาวพิมพ์ฤดี พรมรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์077576458.
52นายเมษา ขันทะเสนลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
53นายสมพร วัฒนิ่มลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
54นายสุรพงษ์ นารัตฐาลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการ
55นางสาวฐิติกาล เกตุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด077576458
56นายอานนท์ อักษรเกตุลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
57นายภิญโญ นารัตฐาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม