ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนุกูล ชูนุ้ยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสำราญ ชิตเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ. ,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0857880408
3นางเมธินันท์ นิลประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0813700612
4นางวรรณวิมล กัลวิชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810792658
5นางอุไร นบนุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ,งานยาเสพติด,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0924568686
6นางนางนิตทรา ศรีพรหมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,น.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่0937605987
7นางเพ็ญศรี ประเทียบอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย0935794498
8นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯPISA โรงเรียนสุจริต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์0812399438
9นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.,วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปรสานงานทั่ไป, ควบคุมภายใน, krs0810637250
10นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0897874560
11นางนิตยา ผลเกษรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่ายเงิน,เบิกสวัสดิการ0862686824
12นางอัญชิษฐา จิยาเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่0817375534
13นางสาวพัสวี อินทรสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0814948825
14นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ,ย้ายครูผู้สอน0810862715
15นายธีรพล โชติกวาณิชย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0952563527
16นางสวภา ศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0869439624
17นายวิชาญ คงจินดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0866907705
18นางดวงใจ สุวรรณเนาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบภายในสถานศึกษา,เขตพื้นที่,การรับ-จ่ายทุกประเภท,การเก็บรักษาเงิน,เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค0817883972
19นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด,งานนโยบาย0972409168
20นางจิตรา พรหมเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล0896497631
21นางจันทรา หาแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896518928
22นางศิมารัฐ มีฉิมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0869448225
23นายภาคภูมิ มณีบางกานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0867429550
24นางจารุวรรณ ใจเพียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว,การศึกษานอกระบบ,โครงการตามพระราชดำริ,งานศิลปหัตถกรรม0869607519
25นางอิศราวดี สีหะรันนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด091037772
26นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ,รางวัลพระราชทาน,กีฬา0896531920
27นางวนิดา เลาห์ประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสุขภาพ0898684982
28นางอุไร บุญวัตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ0862689649
29นางเพ็ญกมล พยัฆเวชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ,งานลูกจ้างชั่วคราว0862738768
30นางละออ สอนสุทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน,ลูกหนี้,ค่าใช้สอย0898665946
31นางรัชฎาพร พรมเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0805222210
32นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์ลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ0936763572
33นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0835902924
34นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี0980290962
35นางสาวณัฏฐวี มุขสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ0920670527
36นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่าลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงาน ICT0872732786
37นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0857931772
38นายสิงหราช สอนทวีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0883800540
39นายธงชัย รุ่งบุญคงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0862723247
40นายอนุกูล รอดทองดีลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาด ดูแลสถานที่0810907661
41นางสาววันวิสา นุ้ยสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ0943288881
42นายมะนัตย์ จินาคมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม0943141533
43นางสาวศศิวิมล ไปดงลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0980570403
44นางยุภา แสงสุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ ดูแลความสะอาด0950204932