ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอุทัย กาญจนะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษา074258216
2นางสุภาวดี ดวงจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (คณิตศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0813684892
3นางสาวชฎาพร เสนเผือกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ. วิทยาศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน0652362445
4นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ กลุ่ม่พัฒนาครูและบุคลากร0841942264
5นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลบริหารจัดการ สพท.089-2951771
6นางสาวพุธิตา สุขศรีสังข์นักจัดการงานทั่วไป --วทบ. สาขาเกษตรศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษารับส่งหนังสือราชการ098-6736291
7นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารกลุ่มฯ สิ่งแวดล้อมศึกษา/วิทยาศาสตร์074-252010 089-8781223
8นายพิษณุ ธรรมรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ. (ภูมิศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ074-258216 081-5431892
9นางเพียรเพ็ญ ภู่อิสริยะกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ., (บริหารการศึกษา) ร.ป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล074-258705 086-4842642
10นางสาวศรีพิมพ์ จิตภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลากร074-258705 081-2765829
11ว่าที่ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0897361187
12นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.นโยบายและการวางแผนสังคมผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT และ DLTV DLIT074-258706 0896575010
13นางกาญจนา อักษรนิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. การประถมศึกษษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา081-7384886
14นางสาวณัฐธภา ชูเย็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรปม. (รัฐประศานศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0896149280
15นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์นิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตรบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ074-258216
16นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ศษ.บ. (ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน074-258706 0819631934
17นางรัตนา ไกรทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ074-258706 0810963745
18นายทวีรัตน์ เทพนะไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนศูนย์ ict0676373794 0878373794
19นายธรรมชาติ ทองแดงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติตามตาม081-4782934
20นางจารุวรรณ ประสานสงฆ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ098-7166574
21นางชนิกา ดวงจักร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขา/กลุ่มสาระปฐมวัย/โครงการประชารัฐ089-2958019
22นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพภาษาไทย074-252010 089-8761237
23นางนภวรรณ สุวรรณประสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล080-5401642
24นางดลพรรณ ทองแดงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ/ภาษาอังกฤษ/เศรษฐกิจพอเพียง089-7344766
25นายพิรม บุญญคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการส.ส.บ. การจัดการศึกษา ส่งเสริมการเกษตรฯวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา074-252010 093-0969955
26นางสาวนรีนาท ศรีปานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ081-9593943
27นางนิตย์ชาภัค เนาวศิลป์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ074-258216 086-7487438
28นางสาว=ชลิตา ชนะภัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเลขานุการ085-7832242
29นางสุมาลี บุญรัศมีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ089-6549600
30นางจิต์ดาภา ปาทานนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. สุขศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์074-258216 0980302322
31นางจันทร์จิรา นิลดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ ประชาสัมพันธ์074-258216 080-8751861
32นางณิชาภา สว่างรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การคลัง)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0816784861
33นางจิตรา แก้วบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081-4448093
34นางอำไพพัณณี บุญศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี074-258707 081-7987990
35นางสาวรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ. สาขาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-4643635
36นางกริษฐา บุญทัศโรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี074-258707 081-9635169
37นายอัครพล อัครพงศ์พันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.อิเล็กทรอนิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ074-258705 0898788742
38นางสาวนุชชาดา คงสะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง074-258705 081-2751868
39นางนวรัตน์ นิ่มดำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ074-258707 083-2925260
40นางสุจารี ศรีสัมพุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (งานบำเหน็จความชอบ)074-258705 081-8982255
41นางธัญรดี มุณีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร (งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ)074-258216 089-6535365
42นางเพ็ญศรี สองอ้องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (ธูรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (งานทะเบียนประวัติ)074-258705 089-9746235
43นางสาววิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงาน ICT074-258706 0899243478
44นางพัชรินทร์ ไชยบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม นโยบายและการวางแผนสังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน074-258706 0897341577
45นางสาวนริสมา เพ็ชรแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยา074-258244 098-7421699
46นางสาววินิจ ชัยหาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 089-4495369
47นางธนัญญาณ์ เกตุแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 086-5981897
48นางสาวศศิมน ยางทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7387159
49นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาครนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมกิจการนักเรียน074-258244 083-5826157
50นางศรีวิภา หิรัญสถิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ074-258244 086-9635161
51นางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน074-258704 081-9695059
52นางรัสรินทร์ อัมพรพงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน074-258704 086-7478900
53นางวิรภา วิลัยรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ074-252010 084-9975445
54นางบังอร ทะไวยทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ074-252010 086-7465981
55นางสาววสาวี จีระโรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ089-8708389
56นางนันทภัค พันดรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ งานงบประมาณ074-258706 089-6587613
57นางสมศรี อุคะหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน074-258707 089-7365464
58นายปฐวี รุ่งสุจธนโชติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-6553843
59นางสาวสมฤทัย คงวัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ. สาขาการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี061-2869956
60นางสาวปิตาชา แก้วประเสริฐลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง074-258705 0953964514
61นางราชวรรณ ปลอดแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0957806822
62นางสาวเรวดี แก้วอุท้ยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. สาขาการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0886716787
63นายธนธรณ์ มีบุญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการรถยนต์ตู้086-6947336