ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธันวา ลิ่มสถาพรผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวันชัย หวังสวาสดิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ./ศษ.ม./ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา096-9651454
3นางบุศรินทร์ นาคอุบลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ. , ค.ม. , ค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานนิเทศฯ , กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มงาน DLICT0-8959-2580-3
4นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการค.บ./ศษ.ม./ปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร086-2841531
5นายมูฮำหมัด สลำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส./บธ.บ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการงานสารบรรณ084-198-0007
6นางสาวสุภาวรรณ์ นวลนิลพนักงานราชการ --คศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายงบประมาณ098-802-3161
7นางรัตนา ซุ้นจ้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ และ หน.งานสื่อฯ082-8278852
8นางเสาวณีย์ ศรีสุดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ089-4671159
9นางอรุณี แก้วรุ่งเรืองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ089-5992234
10นางสุวิชญา ระบุญถิ่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลวิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงานและให้ข้อเสนอแนะให้กับกลุ่มบริหารบุคคล086-284-4758
11นายธีรนนท์ หนูเขียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล081-0968849
12นายจรัญ หวันหะนิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ./น.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานนิติกร081-3884095
13นางวาสนา ขลิกโทนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม และ หน.งานเลขา081-9632541
14นางสาวรัชนี พรหมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ081-3284871
15นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา081-3287620
16นางสาวพรรณี จิตพงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน089-4673049
17นางสาวกันต์กนิษฐ์ แก้วประภาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรและการสอน , กลุ่มสาระภาษาไทย0898700791
18นายจรัญ ชูศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น./โรงเรียนวิถีพุทธ/เศรษฐกิจพอเพียง087-285-3677
19นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษป.บัณฑิต/วท.บ./ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา/งานติดตามการจัดการเรียนการสอน095-460-6935
20นางมาลิณีย์ ขรีดาโอ๊ะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานโรงเรียนในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/คู่ขนานศูนย์อิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)081-368-2269
21นางสาวนลัทปวัน แก้วพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานอัตรากำลัง080-7109737
22นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่งานวิเคราะห์งบประมาณ และ หน.งานวิเคราะห์งบประมาณ081-3281852
23นางสาวอุทุมพร สิงหพลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ./กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการปฎิบัติหน้าที่งานกลุ่มอำนวยการ081-7676230
24นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มสาระสังคมศึกษา081-368-7487
25นายทศพล เพ็ชรภิมลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.อ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน081-275-8405
26นางสาวปรีดา ชูมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษบ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา , กลุ่มสาระภาษาไทย0818988350
27นางสาวประภัสสร ทำแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ087-479-2247
28นางสาวสุพรรษา หมัดเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/การขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษา/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้082-827-0625
29นางสาวิตรี มโนวรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฎิบัติหน้าที่งานจัดการทั่วไป087-2905205
30นางสาวศุภิสรา สุชาตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน/บันทึกภาพในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน098-056-7271
31นางสาวมยุรี แซ่จ้องนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอย การยืมเงินงบ089-876-0991
32นางสาวรอชีดะห์ สะมะบูนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบประมาณโรงเรียนในสังกัด089-870-4980
33นางสาวลักษณ์สุนีย์ อินทรมณีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จบำนาญ/ปฏิบัติงานรับ-ส่งในระบบ GFMIS061-910-3666
34นางสาวจันทร์จิรา ปูเงินนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้าง089-796-0447
35นางสาวธัญพร ศรีมณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ./น.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิติกร087-285-9893
36นางสาวอนงค์ ไหมพรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ/ศศ.บ./รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล093-5835518
37นางนูรีด้า เพชรรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรา084-214-2914
38นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล089-8794065
39นางสาวชัชรินทร์ สุขเวทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผน
40นางภัทรียา มะสมันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามนโยบาย094-584-4380
41นายวัชรพล นนทิการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ./รม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามนโยบาย/งานสารสนเทศ0922725808
42นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐพักนอน/นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19/โครงการอาหารกลางวัน081-543-1945
43นางสาวปรีดา แสงช่วงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการลูกเสือ สภานักเรียน สหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก087-2880679
44นายมนตรี มะสมันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ./วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล088-182-3599
45นางสาววารี แซ่เจียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา084-7493556
46นางจันทรา คืนตักนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการศึกษา089-2983696
47นางกุหลาบ ณรงค์ชัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานของ สพป.สข.3 สถานศึกษาและให้คำปรึกษาสถานศึกษาในสังกัด089-790-1121
48นางสาวเรวดี นาทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือตรวจสอบ/รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ081-803-2537
49นายสุโก ขะมิมะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างในสำนักงานเขตฯ081-679-8330
50นางสาวเสรินยา สุวรรณมณีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช./ทล.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ091-787-0914
51นางสาวพรรณปพร ชูชีพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฎิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ087-2950019
52นางสาวรัตนา แก้วสีดำพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ/งานยานพาหนะ081-095-7058
53นางสาวปลิตา แก้วบัณฑิตย์พนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการจัดการงานสารบรรณ063-692-5083
54นางสาวจินดาพร เพชร์ชระพนักงานราชการ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์086-598-3257
55นางสาวประภาศรี ช่วยโอพนักงานราชการ --ศบ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็บความชอบและทะเบียนประวัติ093-656-7951
56นางสาวอัสมา เจะเวพนักงานราชการ --ศบ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลรับส่งหนังสือ/เลื่อนและแต่งตั้ง 38ค(2)/ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ คศ.2087-464-5720
57นางสาววิลาวัลย์ อาหมาดพนักงานราชการ --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประชาสัมพันธ์096-1145895
58นายเชิดวงศ์ ชี้เจริญพนักงานราชการ --อ.ส.บ./วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล089-655-9597
59นายสมพร ชูชาลีลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ สพป.081-0945044
60นายสมคิด อินชัยลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ สพป.สข.3 (ช่างปูน3)086-288-1058
61นายวชิรวิทย์ จันทร์คงลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถให้กับผู้บริหาร084-629-5111
62นายดนหมะหนับ แก้วเอียดลูกจ้างชั่วคราว --ป.6นักการภารโรง อำนวยการดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ สพป.สงขลา เขต 3085-672-2395
63นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร
64นายสงกรานต์ จันทนาลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานขับรถ062-602-4373
65นางสาวอรฤทัย บุญระตะนังลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการปฏิบัติหน้าที่งานเลขา ผอ.เขต098-438-9140
66นายเฉลิมศักดิ์ โชติรัตน์ลูกจ้างประจำ --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการ061-069-4978
67นางปราณี พรหมบุสลูกจ้างชั่วคราว --ป.4บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารงานดูแลความสะอาดอาคารสถานที่063-606-4820
68นางสาวกาญจนา บุญพรมลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารสถานที่094-805-9486
69นายชาตรี คงทนลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลความสะอาดอาคารสถานที่085-0797234
70นายคุณานนต์ รักษายศลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารสถานที่093-601-2907