ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษาสงขลา สตูล เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2นายพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
3นางวรรณา กลับนวลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4นางเกศรา ศรีกาญจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
5นางณกัญญา แก้วประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
6นางพรรษนันท์ ยศดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นางธนชพร ตั้งธรรมกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางสาววรรณี รัตนเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวประจวบ พุทธวาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางถวิล เพชรสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
11นายพิษณุ อุ่นอกนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
12นางสายไหม แก้วขาวนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน
13นางเหมือนฝัน เกื้อหนุนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางเปรมจิต กล่อมสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวปฤษณา แจ้มแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายจิรพัฒน์ ช่วยนุ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสุนันทา สุวรรณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางจิตรา ซุ่นซิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาวณัตถญา บัวงามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นางอำไพ จันทร์บุญลาภนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางเรวดี สงสุขนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวปิยมาต รอดเกลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางอรสร สุวรรณพูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นางสาวพรพรรณ จันทะโชตินักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางอัจฉรา ช่วยนุกูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวเบญจธรรม ดิสกุลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางน้ำฝน ยกย่องสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางอรสา แตงอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางเกวลิน พยนต์ภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางจรรญาบุตร อ่อนจันแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางสาวปุณญภาภัทร เกษตรสุนทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นายวินัย อิสโรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางสาวมานิดา นุ้ยเล็กนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
38นางรวยริน จันทร์นวลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
39นางบุุบผา หมัดอาด้ำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางกนิษฐา แสงแววนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นายพลวัฒน์ เหมือนจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางสุพิศ สงอุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นายเกียรติพันธ์ หนูทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางสาวนฤมล แก้วสุรพลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาครนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล