ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาสตูล เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.สตูล074721224, 0897332554
2นายกิตติภณ สุวิชญางกูรรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.สตูล และกำกับดูแลงานในกลุ่มนโยบายและแผน
3นายกอเฉ็ม หมีนเหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มอำนวยการ งานความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ, กำกับดูแลสถานศึกษาในศูนย์เรือข่ายสถานศึกษา074721885, 0817382127
4นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กำกับดูแลสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาควนกาหลง074799455, 086-9669668
5นายสะอาด อุสมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานนโยบายและแผน งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา งานค074721885, 083-1940867
6นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศษ.บ.,รป.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษษ งานส่งเสริมกิจการพิเศษ, กำกับดูแลสถานศึก074722314, 0812777634
7นายวินัย ชัยชนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานธุรการ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกอง074722314, 0869656998
8นางกานต์ธิดา หลีจ้วนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ส่งใช้เงินยืม
9นางเสาวณีย์ ศรีสุดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการช่วยราชการ สพป.สงขลา 3074721380 ต่อ 11 , 0894671159
10นางสาวกันยา มาศภูมินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการการจัดทาข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540, วางแผน ควบคุม กากับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงา074721380 ต่อ 11, 0873966007
11นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาบัญชีของส่วนราชการ โดยบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง, ิเคราะห์รายการเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี, ผอ.ส074721380 ต่อ 12, 0896542276
12นางนงลักษณ์ จรียานุวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลสารวจศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา,จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนา, พ074711239, 0815434469
13นางประนอม หงษ์บินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนควบคุมดูแลงานงบประมาณ, วิเคราะห์แผนงานโครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา,คำน074711248, 0894668733
14นายเจษฎา โต๊ะปลัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษพม., ศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา074722314, 0864893550
15นางกัลยาณี รณภูมินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน074711237, 0895967863
16นายสนาน สุวรรณละอองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา074711237, 0816900812
17นางรำเพย สุทธินนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเีรียนรู้คณิตศาสตร์074711237, 0894686318
18นายสะอ้าน ไพจิตจินดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา074711237, 0815407045
19นางสาวประวี เถรแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี,ผู้บำเพ็ญประโยชน์,นักศิกษาวิชาท074722314, 0897335307
20นางสุวณี ไชยศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา074711237, 0897355356
21นางสาวสวรรค์ ชำนาญนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประมวลผล และรายงานผลดีเด่นของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนในสังกัด, เลขานุการของ ผอ.กลุ่ม,กลุ่ม074711237, 0897336515
22นางสาวพนิดา บินต่วนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ วท.ม., วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน,หัวหน้ากลุ่้มสาระการเีรียนรู้วิทยาศาสตร์074711237, 0841995112
23นายนภดล ยิ่งยงสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี074711237, 0866975939
24นางทิพย์ เทศอาเส็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่้มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ074711237, 0818988465
25นายอัมพล เอียดนุชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตร, โครงการโรงเรียนในฝัน, โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล074711237, 0866975939
26นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม., วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา,การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,ประ074711237, 0894686139
27นายดนตอเหลบ หมาดเหยดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา,ปฏิบัติงานภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู074711237, 0866926709
28นางกัญจนา สมาคมนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการรับ – ส่ง สื่อวัสดุ อุปกรณ์จากภายนอก และจัดสรรหนังสือทั่วไปให้โรงเรียน/กลุ่ม,ควบคุม ดูแล ตู้เอ074721380 ต่อ 11, 0872929223
29นางกัลยา พงศ์นฤเดชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ สพป. และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สตูล,074721380 ต่อ 11, 0873938815
30นางสาวเสอิ้น แก่นทองนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธ.บ.,รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา และนาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรม074711248, 0897388587
31นางสุภาวดี เรืองแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานควบคุมยานพาหนะ งานสวัสดิการเขตพื้นที่ งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ074711239 , 0898781305
32นางจิรวดี ปาทานนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม การจัดการศึกษา การเคลื่อนไหวทางการศึกษาของสานักงาน หน่วยงานส่วนกลาง และหน074721380 ต่อ 11, 0864892433
33นางอัจริยา บัวแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด ทุกแผนงาน/โครงการ, จัดทาทะเบียนคุมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี,จัด074721380 ต่อ 12, 0869552684
34นางปารมี ใบหลีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การขออนุมัติเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด,บันทึกรายละเอียดในบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนของข้าราชการในส074721380 ต่อ 12, 0897336648
35นางโสรยา เด่นนิรันดร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล, การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าศึกษาบุตร,นการเบิกจ่ายเ074721380 ต่อ 12, 0817985141
36นางสาวมาลัยพร ตั้งมณีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
37นางสาวโสมสุดา พันกาแดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในสถานศึกษา0897337090
38นางสาวถนอม สงรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ,ดาเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ,ก074711239 , 0831834195
39นางจิตพิสุทธิ์ คงชูนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายบริหารการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา และสายนิเทศการศึกษา) ม074711239, 0850780730
40นางทาริกา สังข์แก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร074721380 ต่อ 11, 0858934889
41นางสาวภาณุมาส หนูราชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7, จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ,งานควบคุมการเกษียณอายุราชการ, นแก้ไข วัน เดือน ปีเ07711239 , 0810930635
42นางพันทิพา บุญชักนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชย์
43นางสาวช่อผกา ชูเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปรับปรุงข้อมูลและรายงานผลในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การติดตามและประเมินผล e-m, เร่งรัดติดตามรายงาน074711248, 0807155660
44นายสมปอง สังข์แก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผล และรายงาน
45นางสุมาลี บุญรัศมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาช่วยราชการ สพป.สงขลา 2074722314, 0896549600
46นางสุนีย์ อาดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประมวล และรายงานผลข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา โดยใช้โปรแรม OBEC xxx, MOBEC, BOBEC, รายงานข้อมูลโรงเรี074711248, 0815995364
47นางกรุณา กมลวรรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย074722314, 0812761384
48นางสาวยุพิน สันแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.),074722314, 0831858732
49นางปรีดา มานะกล้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด,ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ074722314, 0897322909
50นางศิริภา รูปโฉมนักวิชาการศึกษา ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสอบ สสวท.สอบนานาชาติ074721380 ต่อ 11, 0831863069
51นางนิรชา ส่งแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องโครงการพระราชดำริ, งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถา074722314, 0869647387
52ว่าที่รต.หญิง ปิยะวรรณ ตลาภานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารตรวจสอบภายในสถานศึกษา
53นางสาวอิสริยา มากจังหวัดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานการเงินฯ
54นางจิราพร ศรีคงแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์ วางแผน จัดข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม, ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกลุ่ม, ดำเนินงานเลขานุการคณะกร074711248, 0873956780
55นางเนืองนิตย์ ดวงภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์แผนงานโครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา,คำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึ074711248, 0894662916
56นางอามีนา นิ่งเบบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานราชการ และเงินสมทบประกันสังคม,เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพนักงานราชการ, เบิกจ่า074721380 ต่อ 12, 0869612320
57นางพิกุล คำอุดมเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบกลาง งบลงทุน งบไทยเข้มแข็ง SP 2 ในระบบ GFMIS,ารเบ074721380 ต่อ 12, 0898702947
58นายร่มหลี สุมาลีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, งานความมั่น074722314, 0816024319
59นายอุดม นิยมเดชาไม่กำหนด --ป.7ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์084003487
60นายสนิท ส้มเกลี้ยงไม่กำหนด --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0856407258
61นายยอด หนูจันทร์ไม่กำหนด --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0897389930
62นายสุไลหมาน รอเกตุไม่กำหนด --ป.กศ.สูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0814782398
63นายอภินันท์ จันทรศิริไม่กำหนด --ป.7ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0841985189
64นายอานนท์ เอกทัตรลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0883995226
65นายธนโชติ จารุโศภิตกุลลูกจ้างประจำ --มศ.1ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0869616702
66นายพิสุทธิ์ ทินนิมิตรลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0816789025
67นายวีระพงศ์ มณีรัตน์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0816083591
68นายไพรัช สวัสดีไม่กำหนด --ปวช.นักการภารโรง อำนวยการช่างไม้0897384573
69นายสุจิน จิตต์หลังไม่กำหนด --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการครุภัณฑ์0814790898
70นายสมควร เจริญขวัญไม่กำหนด --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการช่างไม้0814793626
71นายรอหมาน คงถิ่นลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการช่างไม้0843965360