ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาตรัง เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประจักษ์ ช่างเรือผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจรินทร์ รักษ์นุ้ยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานนโยบายและแผน
4นางชุลีกร ยิ้มสุดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5นางอรัญญา ณ ถลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายเอกคณิต รัตนบุรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นายเจริญ เกลาเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล
8นายชัยวัฒน์ ทองสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน
9นางนันทิดา รักษ์นุ้ยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์
10นายอดิศร แก้วเซ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการวัดผลการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
11นายแสวง ศรีพะเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษพลศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นายรัชพล มณีบุตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน
13นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิตหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางภาวินันท์ ศรีรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ
15นายชัยยุทธ สมบูรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษรัฐศาสาตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
16นางณที สุขไชยะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิทยาการจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
17นางจำเรียง ทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
18นางสีฟ้า ช่วยชูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
19นางราตรี หมื่นละม้ายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารธุรกิจหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร
20นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
21นางเรณู ชูสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0869475349
22นางสุดใจ ฉูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผนนงานและนโยบาย
23นางสาลี ชีประวัติชัยนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางวัลภา จันทร์มีศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นางทิพภาวัลย์ นาคช่วยนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นายสัมพันธ์ เซ่งหลีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายมนพันธ์ ตั้งคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล
29นางจรรยา ใส้เพี้ยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางณฐวรกร รักนายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นางสาวสุกัญญา กตัญญูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นายประยม แก้วจุลศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล
34นางสาวสุเมตตา คงสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสมพร จันดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางสาวรติวรรณ ศิริรังษีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์
37นายนิวัติ สุขไชยะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
38นางพรทิพย์ สมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอ.ก.ค.ศ.
39นางสำอาง ยอดทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางนันทพร พลฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ
41นางสาวพัชรินทร์ อัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ
42นางกรศิริ วงศ์มณ๊ทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
43นายวินิจ ธีรกุลพิศุทธิ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการขับรถยนต์ขับรถยนต์
44นายวิชัย จำปาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ ( พนักงานขับรถยนต์ )ลูกจ้างประจำ ( พนักงานขับรถยนต์ )
45นายวิสูตร สินไชยลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างประจำ ( พนักงานขับรถยนต์ )ลูกจ้างประจำ ( พนักงานขับรถยนต์ )
46นายสมพงษ์ กำธรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง