ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพีรพล จริงจิตรรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ กลุ่มนโยบายและแผน0819796398
2นายอุทัย ก่งเซ่งรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกล่มอำนวยการ และ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0805489214
3นายสมมาตร์ สุวรรณทวีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-7667585
4นายสุรเมธ พลชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0904074638
5นางกรวิกา ฉินนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (การศึกษาพิเศษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลการจัดการศึกษา089-5641352
6นายประยุทธ์ โขขัดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (สุขศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา081-1871105
7นางดวงฤดี ลีลาวรกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การเงินการธนาคาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-8761827
8นางกันยา ใจสมุทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4536454
9นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน082-7938890
10นายสุรพงษ์ เพชรเครือนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-2801892
11นางพัชฎาภรณ์ กลับส่ง รัตนบุรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ. ประวัติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0994035515
12นางศรธนวรรณ์ เจ้ยทองศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลือกและงานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ และงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา081-0944799
13นางสาวนันทรัฐ คงดำนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ. (บรรณารักษ์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ และงานประสานงาน086-0177823
14นายทนงศักดิ์ ไทรงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานคอมพิวเตอร์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานยานพาหนะ087-6231220
15นางพลอยชนันท์ มีดีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ086-9500814
16นางสุภา นิลละออนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง086-2785852
17นางสุมณฑา เรืองขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-0811098
18นางกิตติยา ชิดเชื้อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-5425205
19นางกันต์กนิษฐ์ อนันตวรพจน์นิติกร ชำนาญการนิติศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ095-2829166
20นางสาวกชกร เถรว่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล091-3109979
21นางสุธัญญา เวชรังษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล0907158508
22นางสิรภัทร ศิลปภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-3672523
23นางบาลินท์ เมืองพูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน084-6000406
24นางสาววริศรา ยอดทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ และงานช่วยอำนวยการ081-0875240
25นายศุภสัณห์ แก้วสำราญครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
26นางไรวัลย์ สมาธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน091-5275419
27นายสมพร ชัยบัวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางสาวจิตรา ศรีเกตุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายธรรมสรณ์ ทองงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางสุทิน พุทธชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา084-0595340
31นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณากรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางสาวศิรรัตน์ มีวัฒนะนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0863036858
33นางลัดดา คิ้วนางนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุ083-1738738
34นางจรรยา พรหมทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ085-0686840
35นางวราภรณ์ บุญโสมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานเลขานุการ กศจ.087-2653590
36นางสาวศิริวรรณ ซ้อนขำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0645541449
37นางสาวพรพิมล ดุสิตกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-5683758
38นางปาณิสรา อนันต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางพิมลริยา ศิลวิศาลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว งานส่งเสริมกีฬา งานสภานักเรียน084-0606838
40นางกานดา จิตมาตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส087-2838695
41นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดการศึกษาในระบบ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา087-8856108
42นางกชนัณท์ลภัส สิงตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน081-8915361
43นางพิมพ์ชนก อินทร์ฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-6273642
44นางสาวอรวรรณ เหม้นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-9451745
45นางปราณี ขวัญนิมิตรเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่าศึกษาบุตร080-5348598
46นางมะลิวัลย์ ลิขิตกิจเกษตรเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา087-6260964
47นางสาววัจนา ไกรเทพครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ084-632-5913
48นางสาวพรนภา ชุมเชื้อครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่ และงานช่วยอำนวยการ080-5234707
49นายทรงยศ ตุนยะสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0805198068
50นางสาวจิตสุดา ชัยเพชรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0822858857
51นางสาวชนัญชิดา ศรีสุขลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0616498895