ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุนาจ แก้วสุขผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.081-094-1999
2นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายประจวบ หนูเลี่ยงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายธีรพล สยามพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894635993
5นางนงเยาว์ บุญจันทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0883974545
6นายพร จันทร์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0612606861
7นางสิริกร บุญมุสิโกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0810991769
8นางจริยา จรจิตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0897382272
9นางสาวสมใจ บุญเผือกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0892971538
10นางสมศรี เก่าพิมายนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872988991
11นางสาวลิขิต คงไข่ศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0892989609
12นางฉลวย ไชยรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0896566098
13นางสมบูรณ์ คงวุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0895988296
14นางสาวผณิวัลลิ์ รักทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ0892957929
15นางการิตา เต็มรามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0878246492
16นางอโนมา บัวทองเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894631217
17นางสาวจินดา คงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08999772008
18นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850568975
19นางสาววีรินทร์ญา หนูนังศึกษานิเทศก์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ0818963114
20นางมนภัสสร์ มากจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0969015259
21นางสมจิตร สลักศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0866942869
22นางนวพร จตุรพัฒนานันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812689422
23นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0840626797
24นายพัฒนา ทองคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0910490426
25นางสมจิตร บุญประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872951627
26นางสุดา บุญนำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0872890299
27นางศริราณี พรหมบังเกิดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0818962879
28นางเพ็ญศรี เณรานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819690403
29นางมณีวรรณ ดำจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817981426
30นางจินดา พูลเกิดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891736995
31นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0935846338
32นางจำเนียร ลักษณะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0892937551
33นายประเสริฐ คงเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0898794888
34นางสมฤทัย ชูเชิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819695065
35นางจรี ทองดำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0897354366
36นางสินีนารถ จันทร์ลามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0812751333
37นางสุพาณี สุวรรณมานพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0813683962
38นางจิราพรรณ ทองขุนดำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการว.ท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0842141558
39นางนันทนา ยังอภัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0819637761
40นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0815414860
41นายธีรภัทร เพชรย้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0935836048
42นางสาวนรีรัตน์ ศรีรามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818962563
43นางพยอม จันทร์ชูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0862960326
44นางจุฑา ไชยพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0848542137
45นางจันทรา ทิพย์สงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0807101956
46นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0818982612
47นางวิบูรศรี บำรุงดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. , ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836530580
48นางกนกลักษณ์ ชูแป้นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0824298112
49นายธนิต ทองปัสโนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0822649751
50นางสมใจ ขุนพลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0892998935
51นางลัดดา รัตนพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866834355
52นางบุญรินทร์ เพชรย้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0986717905
53นางจริยา คำทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0895978715
54นางเครือวัลย์ สีขาวเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ. , ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0815363165
55นางอารีย์ รัตนโชติเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872997862
56นายกษิดิศ ทองพูล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
57นายมานพ พลอยดำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
58นายจรัล นวลมุสิทธิ์ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
59นายบุญยัง เพชรกาศ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง