ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวปวิชญา สินน้อยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวทบ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
2นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
3นายธวัช รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-4665-4415
4นางอุบล หนูมากรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 9590 2233
5นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
6นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8982612
7นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 7285 6139
8นายวัชรินทร์ มีบุญนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร086 084 0436
9นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
10นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน08 6284 7804
11นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4199 3535
12นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4214 7843
13นางยินดี บุญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 7899 4055
14นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 3073 5124
15นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ06 4465 6145
16นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09 1984 7929
17นางรุจิรา คงประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ06 2242 6475
18นางสาวมีนา สันสาครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติกงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ09 3578 3400
19นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09 4583 7787
20นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 9735 4284
21นายสหัส หลำสะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ096-2587565
22นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 8790 5229
23นางสาวิตรี เพชรกาฬนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ081-2776633
24นางดารณี บุญสุยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-979146
25นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ083-2284545
26นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089-2994771
27นางสาวเพ็ญวดี บุญดำนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 4750 3762
28นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์085-8929277
29นางสาวถนอมขวัญ คงแจ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 9667 9440
31นางสาวสุมาลี ตระกูลมีทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์09 6262 6932
32นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
33นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 1693 0245
34นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 1189 3437
35นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
36นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
37นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
38นางสาวณัฎฐณิชา เพชรแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูฯ
39นางกรวิภา มงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ089-6583578
40นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
41นางสาวจุุฑาพร ตันติรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน064-9354197
42นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
43นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08 7837 3984
44นายฉาฝาหรี หมาดหนุดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
46นางสาวจริยา ชุมขันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบช.บ., บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
47นางสาวโสภารัตน์ ดิสโรพนักงานราชการ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา09 1846 6151
48นางสาวปริศนา หนูชูแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกลและไอซีที08 9869 3165
49นางสาวรุ่งฤดี มะณีลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา09 6325 4023
50นางสาวมลิณี ช่วยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-1978630
51นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
52นายจีรศักดิ์ ไชยมลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ09 5683 8209
53นางรัญจวน ทองนอกลูกจ้างชั่วคราว --มศ.5นักการภารโรง อำนวยการแม่บ้าน09 3632 1662
54นายกิตติวัฒน์ กะโดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล09 3595 6953
55นางปิยะทิพย์ พลอยดำลูกจ้างชั่วคราว --วศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 4859 4166
56นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ06 5064 7245
57นางสาววรรณฤดี อ่อนดำลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 2824 9012
58นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 6296 8653
59นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 8399 6977
60นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 8783 9212