ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางกอบขวัญ แดงบำรุงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญวท.บ., ศษ.ม., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 5077 3795
2นางอำภา เวชสารศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 1541 6430
3นายธวัช รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-4665-4415
4นางอุบล หนูมากรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08 9590 2233
5นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ082-2794227
6นางสุนิสา แก้วเกลี้ยงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8982612
7นางสาวภิรญา นิยมเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ., รป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 7285 6139
8นายวัชรินทร์ มีบุญนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร086 084 0436
9นางวนิดา เมืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน081-8947494
10นางประคอง รัตนยอศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9745870
11นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน08 6284 7804
12นางผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4199 3535
13นางรุจิรา คงประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ06 2242 6475
14นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.,ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 8790 5229
15นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09 1984 7929
16นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ06 4465 6145
17นางยินดี บุญทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 7899 4055
18นางสาวมีนา สันสาครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติกงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ09 3578 3400
19นางสุพัตรา สิงหเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3282732
20นางปรัชญา ทองดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4214 7843
21นายสหัส หลำสะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ096-2587565
22นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 9735 4284
23นางศารีญา อิสโรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09 4583 7787
24นางสาวชญาษร จรณโยธินศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ09 3669 4629
25นางสุพิญญา นุ่มนามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศ.บ, ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-5893536
26นางประไพ สมัครพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 3073 5124
27นางสาวิตรี เพชรกาฬนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ081-2776633
28นางดารณี บุญสุยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-979146
29นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการนศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ083-2284545
30นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ., รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089-2994771
31นางสาวเพ็ญวดี บุญดำนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 4750 3762
32นางสาวปัทมา ขวัญสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 9667 9440
33นางภิรมย์ ทองเสนอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์085-8929277
34นางสาวบุณยนุช เมืองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 1693 0245
35นางอารียา โชติพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-7323529
36นางมุกดา อุทัยรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 1189 3437
37นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-8764958
38นางสาวอรทัย กาญจนะภาโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล089-4661232
39นายศุภชัย การนาดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานบุคคล089-8861410
40นางนาตยา พรหมพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล081-7665253
41นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.,วท.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ089-6583578
42นางนิรดา ทองเอื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081-7982956
43นางสาวจุุฑาพร ตันติรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน064-9354197
44นางศารัตน์ เรืองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-9594712
45นางกรรณิการ์ รวยดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2850543
46นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08 7837 3984
47นางสาวผ่องผิว สุขวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-2981319
48นางสาวโสภารัตน์ ดิสโรพนักงานราชการ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา09 1846 6151
49นางสาวปริศนา หนูชูแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมทางไกลและไอซีที08 9869 3165
50นางสาวรุ่งฤดี มะณีลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา09 6325 4023
51นางสาวมลิณี ช่วยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ084-1978630
52นางอัจฉราภรณ์ ณ พัทลุงลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ082-8310826
53นายจีรศักดิ์ ไชยมลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ09 5683 8209
54นางรัญจวน ทองนอกลูกจ้างชั่วคราว --มศ.5นักการภารโรง อำนวยการแม่บ้าน09 3632 1662
55นายกิตติวัฒน์ กะโดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล09 3595 6953
56นางปิยะทิพย์ พลอยดำลูกจ้างชั่วคราว --วศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ08 4859 4166
57นางสาวกรวรรณ กลิ่นจำปีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ06 5064 7245
58นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุลลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 6296 8653
59นางสาววรรณฤดี อ่อนดำลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 2824 9012
60นางถิรนันท์ สุวรรณวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์08 8399 6977
61นางวลัยลักษณ์ คุ่มเคี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล08 8783 9212