ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภิรมย์ จีนธาดาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศ.ศบ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหารจัดการ สพป.073-460079 ต่อ 21
2นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา073-460079 ต่อ 18
3นางจันทร์สม เจือสนิทนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0935749033
5นางณัฐพร สุวรรณชนะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ073-460079 ต่อ 11
6นายสมาน เง๊าะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคลากร073-460079 ต่อ 15
7นางสาวสิตามน ไชยวัฒน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มตรวจสอบภายใน073-460079 ต่อ 17
8นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา073-460079 ต่อ 14
9นางจงจิตร สุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาฯ073-460079 ต่อ 14
10นางจิตติมาศ พวงมณีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพียธ์073-460079 ต่อ 11
11นางสุรเพ็ญ ณ สงขลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-460079 ต่อ 15
12นายวัลลภ แก้วดวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง073-460079 ต่อ 15
13นางอารี พันทสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน073-460079 ต่อ 16
14นางสาวกษิมา คงตุกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานจัดสรรงบประมาณ073-460079 ต่อ 16
15นางศิริรัตน์ ทองสิพพัญญูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน073-460079 ต่อ 16
16นายประเสริฐ วาเล๊าะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น073-460079 ต่อ 18
17นางสาวนูร์อัลวานี มอลอไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม ICT073-460079 ต่อ 16
19นางสาวผาสุข ณุวงศ์ศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
20นางสาววรรณ์ณี อินทศรีมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา073-460079 ต่อ 14
21นายอิสมาแอ มามะศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางพนิดา มาแก้วสองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวนิวาริน จันทรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายมูฮำมัด ประจันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯดูแลระบบ ICT073-460079 ต่อ 16
25นางสาววรินท์วิภา ทับมุดศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางวัชราภรณ์ ยีเด็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล. การพัฒนาอ่านออกเขียน ได้. งานเลขา073-460079 ต่อ 14
27นางนงนุช ขันทองดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบสัญชี073-460079 ต่อ 17
28นางฟารีดะห์ มะเกะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน073-460079 ต่อ 12
29นางสาววรรณพร ณ สงขลานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
30นางสาวสุไรดา หมัดเลียดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางพัชรี ภู่เพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-460079 ต่อ 15
32นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการฝึกอบรม073-460079 ต่อ 15
33นางสายจิต ทิพย์มณีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง073-460079 ต่อ 15
34นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร073-460079 ต่อ 15
35นางสาวสุรีย์ ศรีมิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความขอบและทะเบียนประวัติ073-460079 ต่อ 15
36นางกูมาลาตี เจะแวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติตาม ประเมินผลและรายงาน073-460079 ต่อ 16
37นางสุมาลี สุขศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล073-460079 ต่อ 16
38นางนุชนาฏ เขียวหมีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย073-460079 ต่อ 18
39นางอรนุช เกื้อพิทักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมพิเศษ งานยาเสพติด073-460079 ต่อ 18
40นางสาวคอดีเยาะ เจ๊ะแล๊ะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมพิเศษการจัดการศึกษา073-460079 ต่อ 18
41นายกิตติวัชร ขันทองดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน073-460079 ต่อ 18
42นางปาซียะห์ เบญจสุหร่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด073-460079 ต่อ 18
43นางพัลภา เพ็ชรยอดศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ073-460079 ต่อ 11
44นางสาวเรียม โรสิกะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานช่วยอำนวยการ073-460079 ต่อ 20
45นางประทีป แก้วเลี่ยมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง073-460079 ต่อ 15
46นายปวีณ อินทรศรีสมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ073-460079 ต่อ 16
47นางยินดี กังสังข์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ073-460079 ต่อ 14
48นางสมพิศ แสงสุวรรณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกองทุนประถมศึกษา073-460079 ต่อ 18
49นางสาวชัชชญา กัญจนชุมาบุรนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ073-460077 กด 12
50นางจำเริญศรี ทองสองครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน073-460079 ต่อ 12
51นายหิ้น เขียวหมีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ และดูแล บำรุง รักษารถยนต์073-460079 ต่อ 11
52นายโกศล โลหิตธาดาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการดูแลอาคารสถานที่และบริเวณสถานที่073-460079 ต่อ 11
53นายปราโมทย์ จันทรัตน์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการค.บ.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์073-460079 ต่อ 11
54นางสาวปาณิศา แก้วใจกล้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม073-460079 ต่อ 11