ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณัทกร แก้วประชุมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการในสพท.084-194-2264
2นางปราณี สุวรรณะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารการศึกษากลุ่มอำนวยการ/การเงิน086-264-5819
3นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการในกลุ่ม089-4675548
4นางกัลยา ทองพุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการในกลุ่ม099 930-6474
5นางสมบูรณ์ วรรณทองศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารจัดการในกลุ่ม089-6462459
6นางสินุช ประสงค์สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการในกลุ่ม089-4662722
7นางอภิญญา ศิริรังษีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการกลุ่มพัฒนา085-077-8726
8นางสาวอรวรรณ พรหมชัยนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารจัดการกล่มงานนิติกร091-846-5255
9นางช่อผกา บุญแนบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการในกลุ่ม087-287-1799
10นางพรภนา คำแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการกลุ่ม081-097-4383
11นางอัญชลี พลสิทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการในกลุ่ม089-298-2837
12นางสุคนธ์ ติ้งคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน089-977-3835
13นางสาวนิภา สายนุ้ยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง084-7446858
14นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน084-632-2853
15นางรัชรินทร์ ส้องสงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในบริหารจัดการในกลุ่ม งานตรวจสอบภายใน084-854-4870
16นางซัลมา มะเกะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา093-6490003
17นายณัฐกิตต์ ปานถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมฯ085-080-5450
18นายชัรฟุดดีน หะยีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.การศึกษานอกระบบวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กเรียนร่วม089-5989832
19นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา081-7382179
20นางสาวเตือนใจ อินทโกศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการอ่านออกเขียนได้086-9636924
21นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบประเมินเกี่ยวกับการวัดผลฯ097-359-4848
22นางสาวฐิตา วัจนาคมกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมฯ081-368-4751
23นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม. หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย086-298-1443
24นางนวพร ทิศพ่วนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน086-9620754
25ว่าที่ ร.ต. เกษร สิญญานันท์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวท.บ.เทคโนโลยยี่คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่093-787-2389
26นางพุทธวรรณ สายศรีโกศลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรบ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริการงานทั่วไป063-456-3249
27นายรุสลี มูนีมูสีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการอส.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์081-0960702
28นายศักดิ์ชาย สังข์ไขนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานICT084-196-4642
29นายธนพัต ศรีวิมลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน และที่จ่ายควบกับเงินเดือน , งาน กบข.089-8888036
30นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ,เบิกจ่ายเงินยืมราชการ,เงินทดรองราชการ081-412-2527
31นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.การศึกษาชนบทวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง สร้างรหัสผู้ขาย ทำPO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS083-184-2629
32นางสาวซูไรนา สิเดะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ จัดทำบัตร08-9297-7097
33นายอดินันต์ หะมะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(เทคโนและการประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-092-5937
34นางสาวนูรียะห์ ตูยงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานลูกจ้าง080-701-8798
35นางสาวสาน๊ะ ยีหมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-542-0483
36นางสุวันดี รัตนวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวศ.บ.(โยธา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ(ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง)086-6987-367
37นางสาวสุมาลี แก้วชูเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ(แจ้งจัดสรรงบประมาณ)089-657-4373
38นางมารีย๊ะ มูนีมูสีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.สาธารสุขชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือของสพท.08-1095-2151
39นางยุวารี สะมาแอนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาสำหรับผู้พิการฯ รางวัยพระราชทาน แข่งขันวิชาการ ฯลฯ089-295-6576
40นายฮัมดัน ยานายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ089-296-9548
41นางสาวสาวิตรี สาและบูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.(การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแข่งขันทักษาทางวิชาการ,งานสิ่งแวดล้อม,ภูมิทัศน์,09-5438-6466
42นางสาวปวีณี ปาแซเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน097-1546425
43นางสาววิภากุล บุญแนบเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานทล.บ.การจัดการอุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม085-0805450
44นางเกตนิกา แว่นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการขออนุญาตไปราช/อบรม พัฒนา092-417-5460
45นางพรรณวดี แก้วพิมลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรบ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริงานงานทัวไป089-977-9887
46นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนศ.บ. วิทยุและโทรทัศน์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน- โครงการอาหารกลางวัน089-414-2926
47นางสาวผกามาศ ปานแก้วพนักงานราชการ --กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานภาษาไทย089-468-4313
48นายดนุวัต ชูนุ้ยพนักงานราชการ --วท.บ.(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขาฯหน้าห้องผอ.099-481-1186
49นายวิสุทธิ์ แยนาพนักงานราชการ --รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรับ-ส่งหนังสือ ดูแลสนามสำนักงาน ขับรถยนต์084-3002047
50นางสาวนูรไอนี ชุมนาคพนักงานราชการ --ศษ.บ.เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ089-465-7469
51นางสาวเนตรนภิส บุญเกิดพนักงานราชการ --ศศ.บ.(ภาษไทยธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขาฯหน้าห้องผอ.093-783-5105
52นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวันพนักงานราชการ --คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการดูแลรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา0883234803
53นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวนพนักงานราชการ --กศ.บ. (สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายพัสดุ090-715-5399
54นางอาซาน๊ะ ยามูสะนอพนักงานราชการ --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ประสานกับธนาคาร098 -894- 3218
55นางสาวศตพร เอียดขาวพนักงานราชการ --ค.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างฯ089-978-6357
56นางสาวนิตยา พลชัยพนักงานราชการ --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินพัสดุ099-851-0504
57นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลีพนักงานราชการ --บธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ ทำ PO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS089-4677337
58นางสาวนุชนารถ สหัสธาราพนักงานราชการ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติและ ก.พ.7086-9589532
59นางสาวนูรฮายาตี ดราวีพนักงานราชการ --ค.บ.เทคโนโลยี่และนวัตกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาลูกจ้าง08-1959-9711
60นางสาวดวงฤทัย เพชรมณีพนักงานราชการ --คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ/งานข้อมูล085-069-7433
61นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณพนักงานราชการ --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจเอกสารโรงเรียน091-048-7559
62นายวรวุฒิ สุวรรณะพนักงานราชการ --วศ.บ.วิศวอิเล็คทรอนิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงาน ICTระบบคอมพิวเตอร์087-3946625
63นางสาวดาริกา จันทร์สวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี099-28509093
64นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่งลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ ทำ PO เบิกจ่ายในระบบ GFMIS093-5836782
65นางสาวมารีนี ยามาลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.การแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาปลอดภัย084-9833596
66นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเปลูกจ้างชั่วคราว --คบ.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงาน ICT ระบบคอมพิวเตอร์084-632-4444
67นายยาการียา หะมะลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ ส่งหนังสือ บริการทั่วไป084-749-7757
68นายถวิล ชุลีนวนลูกจ้างประจำ --ปกศ.เทคโนโลยี่ทางการเกษตรขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์086-293-2091
69นายอนนท์ อุ่นอกลูกจ้างประจำ --ปวช. ช่างเชื่อมขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์081-969-9887
70นายสุธน บุญรอดลูกจ้างประจำ --พธ.บ.รัฐศาสตร์ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์097-961-3334
71นายสัญญา ไชยชะนะลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์083-3988-769
72นายประสิทธิ์ ขุนทองพนักงานราชการ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่ จัดสวน09-1170-2641
73นายธีรพันธ์ ขวัญพัทลุงลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม062-5538705
74นางสาวนุสฮายาตี สาและลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน081-959-5524
75นายแวอาลี สิเดะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม08-1275-3932
76นางแวซง แวสาแล๊ะลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน08-6968-7042