ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญล้อม โสภาพรมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายณัฐพร ไชยเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นางชวนพิศ แก้วพรหมราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นางสาวตูแวรูไวด๊ะห์ อัลยุฟรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
5นางสาววิชุดา ประดิษฐกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
6นางสาวสุไฮลา หมัดเลียดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
7นางสาวฮายา มะนอนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
8นางสาวมนทิชา แวซอเหาะนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
9นางไซนะ หนกหลังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10นางสาวอะห์ลาม ยูโซะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางสาวรอบีอ๊ะ ดาโอ๊ะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12นางสาวตอยีบ๊ะ สาและนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13นางปิยธิดา ทวีวงศ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14นางสาวสุมลมาลย์ สาแมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
15นางสาวปิ่นเกศ คชอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นายนูร์ดิน เตะโระนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
17นางรูสนานิง เจะนินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
18นางสาวศรุดา จินดารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางสาวอาดีละ นีซะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางอาภรณ์ เบญจานุวงค์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
21นางสาวโซฟียะห์ อาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
22นางพูตรี เพ็งมูซอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
23นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
24นางณราวดี อาภากร สีเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
25นายซอลาฮูดิง มามุนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางสาวอริสสา สาและนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวอาอีเสาะ เตะโระนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นางสาวฮูมัยดา หวันการิมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางศิราณี ณ ปัตตานีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางนูซีฮา เจ๊ะอาแวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางสาวมาลีนี หวันการิมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
32นางมาเรียม หมัดตานีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางสาวอาแอเสาะ มะเด็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34นางสาวฟาตีมา สาเม็งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางสาวฮัสลีณา กรูแปเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางสาวอาอีดะห์ หลังยาหน่ายเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
37นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางสาวมนัสวี ขอสันติกุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นายหัสชัย นนทิสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางสาวสะปีเยาะ ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสาวมารีนี ซะตาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางสาวนายือลา นาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นายอารีฟ สาแลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
44นางสาวฟาตีมะห์ มะสารีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
45นางสาวอาซีซะ มาหามะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสาวพาอีซะห์ โซะสกาแวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวฟูซียะห์ มาแจลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นายนัสรี อุสมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
50นายฮาคีมีน มูหะหมัดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นางสาวไยตา ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นางสาวต่วนรุสนานี ต่วนบือซาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นายมามะสะกรี เจะแตลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวอัมพาพร อรุณสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
55นางสาวแวนูรียะห์ ลันจาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
56นายคัซราฟรีย์ หะวันตระกูลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
57นายซอบือรี ตาปูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
58นางสาวซากูเราะห์ ยูโซะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางเจะยัสมิน เจะเตะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นายรุซดาน ดือราแมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นายสุกิจ นิลประเสริฐลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
62นายพิเชษฐ์ จินดาไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
63นายมาหามะอุเซ็ง สแลแมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายสมคิด วงศ์บุหลันลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
65นางอ้อยใจ ปฏิวัติลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
66นางทัศนี อิทธิกรกุลลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ
67นายซานูซี แลเมาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหาร
68นายสุรเชฐ สีมากลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
69นายไพรัตน์ สุวรรณชาตรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
70นายรูสลัน อามิงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
71นายมุกตา สามะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ