ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอาดุลย์ พรมแสงผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร/กลุ่ม ตสน./กลุ่ม กม.086-2878686
2นายพลวัฒน์ บุญช่วยรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มพัฒนาครูฯ091-8787929
3นายเชาวลิต เพ็ชรหวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มการเงินฯ / กลุ่มอำนวยการ089-8709298
4นายสุวิทย์ เจะโซะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ/ศูนย์อิสลามศึกษา/กลุ่ม DLICT081-9594805
5นางสาวณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มส่งเสริมฯ086-4887674
6นายอครัญญ บากาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ(คบ.) คอมพิวเตอร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีDLIT,DLTV,งานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ,TRC084-7443514
7นางกุลธิดา จรัสเกื้อกุลพงศ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์089-6549299
8นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์095-0371782
9นางธนภร พิมเสนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.,ศษ.บ./คณิตศาสตร์,ป.โท.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาบุคลากร087-3949211
10นายธีระศักดิ์ ภัททิยากุลนิติกร ชำนาญการศศ.บ.,น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร081-5418204
11นางสาวสุนันทา ยี่สุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-9902987
12นางรอยย๊ะ สะยะมิงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา081-5422030 / 083-3989257
13นางอรเพ็ญ ทองช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจ-การบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา083-1862559
14นางอรอนงค์ เมืองฝ้ายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ (การพัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน086-9563149
15นางวัลลภา นัคราเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-6084276
16นางอุบลรัตน์ กิมาคมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด,ระบบดูแลนักเรียน086-2963852
17นายมะหามะเพาซี แซการีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการศาสนศาสตร์อิสลามหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา086-2963100
18นางสาวซารินดา บิณวาฮับศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์098-0826003
19นายอาฟฟาน เจะเตะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ. (ศึกษาศาสตร์-วิทยศาสตร์ทั่วไป),ศส.ม.(วิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์089-2947933
20นางสาวอรวรรณ ปล้องไหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประเมินคุณภาพ,เศษฐกิจพอเพียง089-4680650
21นางปราณี อ่องหลีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายยะมะลูดิน นิยาแมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางบุสริน ซาอุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง090-0742135
24นางสุกัญญา นาชัยเวียงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน087-9341998
25นางวนิษฐา อกนิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2942320
26นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงืนและบัญชี086-2843398
27นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-5416952
28นางสุพัฒนา ชุมแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป/บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี082-8235587
29นางสมประสงค์ หาญณรงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านกานเงินของโรงเรียนและ สพป.ยล.1,ให้คำปรึกษา090-2365324
30นางสุภาวดี สุขวิชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการการจัดการทั่วไป (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-4805729
31นายมนัช ฤทธิ์โตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานวิทยฐานะ081-0974486
32นางพรทิพย์ ชายสงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง089-5952595
33นางอธิภรณ์ แววสง่านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือน087-2885293
34นายลุตฟีย์ สะดียามูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-9777330
35นายนิกร แซ่ฟุ้งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานอบรมพัฒนา/อนุญาตไปราชการ/วิทยฐานะ086-9566594
36นางสาวมะลิ แก้วขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการลาทุกประเภท งานทะเบียนประวัติ086-2899090
37นางสาวการะตี พึ่งสยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการระบบสารสนเทศคอม,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0869601804
38นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-6549978
39นางสิรินญา ศรีทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนฯ0908045504
40นางเพ็ญศรี พูฒยืนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา0898781475
41นางสาวเตือนตา ธรวศินนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(ศิลปศาสตร์บัญฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด081-5421039
42นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ0840012876
43นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการดูแลกลุ่มอำนวยการ086-9604114
44นางมารีแย หะยีลาเต๊ะพนักงานราชการ --ศษ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม087-2888528
45นางสาวซาลีหม๊ะ หละดำพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
46นางสาวโนรียา ยูโซะพนักงานราชการ ปฏิบัติการคุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0850802404
47นางสาวคอปือเซาะ ลาโฮยาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน,งานธุรการกลุ่ม083-1928182
48นายพีระพงษ์ ลาเตะพนักงานราชการ --บธ.บ.(สาขาการบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์080-7030968
49นางอุทุมพร หนูล้อมพนักงานราชการ --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ084-8903651
50นางสาวอารีนา อาลีลูกาพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี093-7264305
51นางสาวอาตีกะ เจะแมพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ (งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเลื่อนค่าจ้าง089-5953734
52นางสาวนัสเราะห์ สาและพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-7461667
53นางสาวรอฮานี กาจิพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน098-0176097
54นายอฐิฏสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะพนักงานราชการ --คุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน0848612477
57นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นางสาวกัลยา กูดูพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน080-7050483
60นายรอมฏอน อุทายพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
61นายอับดุลรอพา ยามาสาเระพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
62นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติการคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ091-1705644
63นางชิดสุดา วงศ์ประชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0902183939
64นางฐิตินาฏ เชื้อทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.ตรีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเอกสาร ธุรการ086-0609084
65นายนวภรณ์ ปัญญาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการป.ตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา,ป.โท ศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานเอกสาร/งานบริการ095-8198791
66นายนูรอัยณีย์ ยะพาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการสังคมศึกษา (คบ)ป.โท บริหารการศึกษา (ศษ.ม.)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริการงานเอกสาร089-2987381
67นางสาวฟิรดาว อาเซ็งมาแบพนักงานราชการ --การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.๕ณิตศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0935748481
68นางสาวรอซีตา เจ๊ะเง๊าะพนักงานราชการ --วิทยศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการผู้ช่วยเลขานุการหน้าห้อง ผอ. สพป.ยล.1 และงานเอกสาร0856682287
69นางสาวยูรีดา แซะนุงพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ088-4889411
70นางสาวรอบียะ บาสอพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
71นางซารูนี สาแมพนักงานราชการ --ป.ตรี เอกภาษาไทยบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ/งานแผนฯ/งานติดตามฯ0883942305
72นางสาวรอดีฮ๊ะ ลาเตะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายใน
73นายสมนึก สุวรรณ์นายช่างเทคนิค --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-7328280
74นายฮาซัน มอลีลอพนักงานราชการ --ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปีขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์087-2862527
75นายประนอม หลักทองคำลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ099-1639641
76นายศักดิ์สิทธิ์ สีสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว ---นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073-211707
77นางสาวสุนิตรา อะแซพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
78นายอฐิฏสฏาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ --วท.บ.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานแนะแนว, การออกนอกสถานศึกษา0901789091
79นายสารีป๊ะ โต๊ะแวพนักงานราชการ --(วท.บ.) วิทยการคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา ธุรการกลุ่ม082-8284451
80นางสาวแยนะ อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน073-211707
81นายสมศักดิ์ ไชยชนะนายช่างเทคนิค --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดพื้นรอบเขต087-8370776
82นายสนธยา ดำแก้วนายช่างโยธา --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการความสะอาดนอกอาคาร0894672109
83นายอุทัย ทิพย์ภักดีนายช่างโยธา --ศศ.บ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานสถานที่และส่งเอกสารส่วนราชการ0858924339
84นายอิบรอเฮง หะยีอาซาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร,บริการงานทั่วไป,ขับรถ091-3161550
85นายมาดี เซะบากอลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707
86นายซาฟาวี อายะมะโซลูกจ้างชั่วคราว ---บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม073-211707