ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิสุทธิ์ ชูมังผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.ยะลา เขต 2073-289412 ต่อ 111
2นายอนุมัติ มะรือสะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.ยะลา 2073289412 ต่อ 111
3นางวรรณา จันทร์เกตุนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์073-289412 ต่อ 201
4นางธิดา พิศวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล073-289412 ต่อ 301
5นายพิทยา เพชรรักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนช่วยราชการ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
6นายเกษม ปุยุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา073-289412 ต่อ 601
7นางบุษบา ยุ่งทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน073-289412 ต่อ 302
8นายสุรสีห์ สัจจาพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษา073-289412 ต่อ 601
9นางวัธนีพร นิยมพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-289412 ต่อ 501
10นางสาวพฤศจิ อุ่นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0847502781
11นายฮัมดาน อ่อนหวานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.ประถมศึกษา, ศศ.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษ0899281644
12นางสาวนุชนารถ เหมเทพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ. คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา0810973948
13นางคอลีเยาะ ยะมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาอังกฤษ และปฐมวัย0620535797
14นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-289412 ต่อ 501
15นางธัญลักษณ์ ชูประศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป073-289412 ต่อ 202
16นางสาวรวีนันท์ เกริกรวีวิรุฬห์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป073-289412 ต่อ 601
17นายฟูรกอล เจ๊ะเตะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ. (การจัดการ-การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป073-289412 ต่อ 202
18นางรอสนีย์ หะยะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
19นางสาวอุสนี สนิทสมานลาภนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน073-289412 ต่อ 302
20นางเกศรา นิชลานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง073-289412 ต่อ 301
21นางพิศมัย สุวรรณสถิตย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง073-289412 ต่อ 301
22นางสาวนริศรา แหอะหลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-289412 ต่อ 301
23นางสาวโสรญา หะยะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-289412 ต่อ 301
24นางบุศรา พึ่งบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง073-289412 ต่อ 301
25นายฮัดซัน โดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและตำแหน่ง
26นายอนุชา สุวรรณสถิตย์นิติกร ชำนาญการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร073-289412 ต่อ 301
27นางปานจิตต์ อุ่นอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรปม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงาน073-289412 ต่อ 302
28นายสะอารี อิสอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน073-289412 ต่อ 302
29นางมุกดา ยะหริ่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา073-289412 ต่อ 601
30นางสาวจาริณี มาฮะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา073-289412 ต่อ 601
31นางเพ็ญ ชูพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา073-289412 ต่อ 601
32นางแวรอฮีหมะ สะมะแอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน073-289412 ต่อ 801
33นางสุรีรัตน์ ศิลานนท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ073-289412 ต่อ 601
34นางอารี ศรีตะพันธ์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ073-289412 ต่อ 201
35นายอาบูบากา หะยะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-444-2872
36นางสาวณัฐชยา จินตราพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา073-289412 ต่อ 701
37นางสาวจุไรรัตน์ หงส์นราพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
38นางสาวสาริณี วาจิพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
39นางสาววันบัลกีส อีนดือเระพนักงานราชการ --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานทั่วไป073-289412 ต่อ 202
40นายวีระศักดิ์ วัฒนะนาวินพนักงานราชการ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานวิทยุสื่อสาร073-289412 ต่อ 601
41นางสาวไซนะ ยะลอพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
42นางสาวซำซียะ สูแวพนักงานราชการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ073-289412 ต่อ 111
43นางสาวนูรูลนาเดีย บาฮะคีรีพนักงานราชการ --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ073-289412 ต่อ 111
44นางสาวสารีพะห์ มะสงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
45นางสาวรัชชินี อินทร์ปองพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
46นางสาวจิรัฐิกานต์ ไก่แก้วพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
47นางสาวสากียะ ยูนุ๊พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
48นางสาวพาอีล๊ะ มะแซพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
49นางสาวพาตรี ลาโฮยาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
50นางสาวกฤษณี เชิดชั้นวงศ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและตำแหน่ง
51นางสาวรูรีซัม สะอะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร งานเลขานุการ073289412 ต่อ 301
52นางสาวภารตี ขุนดำพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ073289412 ต่อ 301
53นางสาวทัศนีย์ ศิริสุขวัฒนานุกูลพนักงานราชการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-289412 ต่อ 301
54นางสาวเมฑินี ส่องสว่างพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ073-289412 ต่อ 301
55นางสาวอุบลรัตน์ แก่นท้าวพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ073-289412 ต่อ 302
56นางสุภาวดี หัสบดีสุนทรพนักงานราชการ --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน และงานธุรการ073-289412 ต่อ 302
57นางสุจิตรา แซ่ปุ่งพนักงานราชการ --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงาน073-289412 ต่อ 302
58นางอรอุมา วรวิกรัยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานติดตามประเมินผลและรายงาน073-289412 ต่อ 302
59นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนศูนย์ ไอซีที073-289412 ต่อ 302
60นางอรนุช ชะโนวรรณพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน073-289412 ต่อ 801
61นางสาวพิมฉวี โตโคกสูงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
62นางสาวนาอีมะห์ ยะหริ่งลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-189-9922
63นายการิม สะเตาะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นายประชา พิศวงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์073-289412 ต่อ 202
65นายหะรง ดีสะเอะลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์073-289412 ต่อ 202
66นายมูฮัมหมัด นิตาลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายจตุรนค์ สุริยะกายทองลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่073-289412 ต่อ 202
68นายวิชาญ สังข์เพชรลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่073-289412 ต่อ 202
69นายมะวี โต๊ะเด็งลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการดูแลอาคาร สถานที่073-289412 ต่อ 202
70นายสมภพ สุวรรณมณีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการงานรักษาความปลอดภัย073-289412 ต่อ 202
71นายจุฬา อ่องซีลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการรักษาความปลอดภัย073-289412 ต่อ 202
72นางสาวเจมจิรา สุริยะกวยทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป
73นางซาลาวาตี กอและลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานดูแลอาคารสถานที่073-289412 ต่อ 202
74นายอดุลย์ โน๊ะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย093-757-3701
75นายมูฮัมหมัด ดอเลาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย073-289412 ต่อ 202
76นายกฤติพงศ์ ชาญชัยวีรพรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลอาคารสถานที่
77นางโสพิศ เรืองนุ้ยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลอาคารสถานที่073-289412 ต่อ 202
78นายอาลียะ วาโยะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ084-862-6143
79นายวิพัฒ ทับทิมทอง ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย073-289412 ต่อ 202
80นายศราวุธ คออุเซ็งลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานดูแลอาคารสถานที่073-289412 ต่อ 202