ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษายะลา เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกมุท รุยอ่อนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายรอซลี ปรังนักวิชาการศึกษา --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
3นายปารเมศ โพธิศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
4นายสมนึก หนูแทนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางสาวกันยาวีร์ ลีวาณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
6นายกฤษกร แดเบาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นางสาวจุรีพร ปล่องบรรจงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษารักษาการผอ.กลุ่ม
9นางชูจิต ทับพรหมนักวิชาการตรวจสอบภายใน --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที073-232443
10นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวศุภานัน จันเหลืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
12นางสาวเกสรี กอตอนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
13นายมูฮ้มหมัดอัซวัน มือลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
14นางจิราภรณ์ หนูแทนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
15นางมารียานี บาฮาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-232443 ต่อ 105
16นางสุภาพร จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ073-232443 ต่อ 105
17นางสาวสุวาตี มะเซ็งนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
18นางรูฮาน่า สาเฮาะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางสาวมูรณี หะยีดอเลาะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางสาวสาโรมา หัดกาเจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
21นางสาวนิธิวดี จันเหลืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางศศินา นอระพาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ/งานสารบรรณ073232443
25นางสาวศิกานต์ ปล่องบรรจงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรายงานการการเงินทุกประเภท ทุกบัญชี073-232443
26นางสาวสาธิดา ตาเดอินเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธรการ073-232443 ต่อ 104
27นางสาวกามาลา บาราอิตำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ073-232443
28นางสาวนิศากร บุญยศเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางสาวสุนันทา จรัสปรีดาลาภเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวรัชดาพร มณีสุรัตน์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวพิยดา พิชัยยุทธพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นายวุฒิภัทร ไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางสาวจิรา ตาเย๊ะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ073-232443
35นางสาวนิภาพร ดอราฮิมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธรุการ/งานประสานงาน073-232443
36นางสาวเกศรา ซียงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นายยุรบุตร ยะมะกาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นางสาวนิโนริดา บาฮาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางสาวณัฐปวีร์ สุวรรณมณีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางสาวนิชานันท์ ชโลธรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางสาวอนัญญา การือมอลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวจิรารัตน์ ราชวิเชียรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
43นายวสันต์ ศรีใหมลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสาวสุวาตี มะเซ็งลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายกฤษฎา ขาวเรืองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวปัทมา การีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล073-232443 ต่อ 103
47นางสาวซานียะห์ ฆอแด๊ะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นายศรัทธา สุรัชตนันท์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน073-232443 ต่อ 104
49นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
50นายณัฐวุฒิ แสงหิรัญลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
51นายอาลาวี กุญชรยาคงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
52นางกรวิกา จักรพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการแม่บ้าน
53นางสาวโซเฟีย ดาฮายาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด
54นายชิตพล กาเพ็ชร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
55นายฮาเรม แดเบาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย