ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกิจ ช่วยเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัยพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา0879690910
2นางอุบลรัตน์ สนิทนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818968497
3นางสาวทองกร เตชปัญโญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0898780634
4นางเรวดี รัตนะมาลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0810920894
5นางสาวรอบียะห์ มะอับดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษบ., สสม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0872933105
6นางวาสนา เทพโซะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0860652907
7นางวนิดา อักษรถึงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0819903574
8นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0892985189
9นางสาวนภาพร ไชยณรงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0818566590
10นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0831916299
11นางสาวปรานอม นงรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสวัสดิการ0815406879
12นางสาวนิฤมลมาตย์ คงคากุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายนิอับดุลรอมัน มุหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวสมฤดี อยู่ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0819574977
15นางศิรประภา เซ้งเถียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเกี่ยวกับภาษาไทย0817988147
16นางสาวอรสุธี คงมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
17นางรอกีเยาะ เลิศบุรุษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวนะดา ศศิรพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา0883951638
19นายกฤษฏา รัตนสมบูรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์0865581154
20นางสาวสุไรนี ตาตูเละนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0822635156
21นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงือนเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ0824325818
22นางสาวชุติมา ศาสคุณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0849647985
23นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0817675559
24นายสมเจตน์ กิ้มขู่นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0899783586
25นายชิตพล ดาแก้วนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนเงินเดือน0822663395
26นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0812560158
27นางสาวอรทิพย์ ชูขาวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะ0836566345
28นางสาววาสนา สุขอุดมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0936866654
29นางสาวเรวดี เสนแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.,ศบ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0864905085
30นางสาวมัลลิกา ดำละเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา ย้าย โอนและการออกจากราชการ0897626865
31นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ0846998528
32นางสาวดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0807082974
33นายมะรอกิต ดอเลาะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นายอำนาจ ถาวรศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0869607145
35นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม งานงบบุคลากร0822601565
36นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณเจ้าพนักงานธุรการ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0808714085
37นางสาวกชพรรณ มณีมาศพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานโครงการ0807056297
38นางสุภาพร พานิชธนาคมพนักงานราชการ --ปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การวางฏีกา0894676702
39นางสาวกมลเนตร คงพิทักษ์กุลพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติพนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง0895882874
41นางสาวกุพชกา ประชุมกาเยาะมาตพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางนันทา นิ่มภูษาพนักงานราชการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ0870467845
43นางหทัยชนก ชิตบุตรพนักงานราชการ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่าย0862965657
44นางสาวนงนภัส สุขชาพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายสวัสดิการ0862893387
45นางน้ำฝน ชุดแดงพนักงานราชการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0869665949
46นางสาววิลาสินี พรหมเจียมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้วพนักงานราชการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ0858925126
48นายนราธิป บัวสว่างพนักงานราชการ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม โรงเรียนคุณภาพ ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา0849667715
49นางสาวฮาดีบะห์ อาหามะพนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0807055689
50นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ อาหารกลางวัน0950713956
51นายบุญทัน จันทร์ทองพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
52นางอัญชลี กิ้มขู่พนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่,ยานพาหนะ0856297208
53นางสาวโนรี อีซอพนักงานราชการ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ควบคุมภายใน0801939598
54นางสุธิตา จันทร์เพชรพนักงานราชการ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบการเงินและบัญชี0810968586
55นายธัญพิสิษฐ์ แดงดีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0818974043
56นายธวัช เจริญสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0827801462
57นายมนัส ชุดแดงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0896532496
58นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการยานพาหนะ อาคารสถานที่084-3133476
59นายวีรวัฒน์ จันทร์แดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารนักการภารโรง0846338170
60นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง0836597112
61นายนิพนธ์ ขวัญแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0805460749