ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายลาภวัต บุญธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนดลยีฯ0869651017
2นางรัชนี มณีรัตนโชตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ073530792,0812772048
3นางเนตรนภิส เลิศเดชานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6073530792,0819594338
4นายถวิล ดาแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว073530792,0862866945
5นางสาวอรสา อาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน073530791,0862891848
6นางวรรณา ขวัญสืบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895953670
7นางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี073530792,0895954783
8นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
9นายขวัญชัย สมสินนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
10นางงามฤดี ศรีคำขวัญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 4073530792,0892993459
11นางสาวกนกพรรณ เพ็ชรแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 งานบริหารทั่วไป073530792,0862866245
12นางเสาวภา แก้วมณีศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0872930116
13นางณัฐชยา ทองรมย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม0817385043
14นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบาย073530791
15นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานบริหารงบประมาณ0814793359
16นางสาวอำไพพร นาคแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์,งานวัดผลประเมินผล084-9669846
17นางรดา ธรรมพูนพิสัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการเรียนร่วม089-9751144
18นางวราภรณ์ แก้วสีขาวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ081-7485892
19นางศรีสุดา รัตนพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0847113663
20นางพิมพรรณ อนันทเสนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาการเรียนรู้สองภาษา(ไทย-มลายู)089-5094302
21นายกนก ศิลาหม่อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางฮาซานะห์ บินมะอุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872926819
23นางสาวธิติมา เรืองสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการจัดการศึกษาปฐมวัยการพัฒนาการเรียนรู้สองภาษา(ไทย-มลายู)084-9659629
24นางสาวอรนลิน คงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
25นางบุญศรี รักการงานนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
26นางสาวชื่นนภา รัตนสกลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0805474857
27นางสุภาวดี ลายขวะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ073530792
28นางวรนารี เผ่าชูนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัยและนิติการ0892307433
29นางเมทีนี ศศิประภานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0822630625
30นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0847474142
31นางไอณี กำปงซันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ073530791
32นายสุรินทร์ อาแวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน073530791
33นายทวีศักดิ์ บุญน้อยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ073530792
34นายธีระพล เพ็ชรนิลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน0828267820
35นางชนินาถ ศีวิเชียรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.สาขาจิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการ073530792,0831964625
36นางสาวปิยะดา พรหมดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการพิเศษ073530792,0813284905
37นางสาวปักษธร บุญจุนพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0897356114
38นางสาวนูรีซัน สามานุงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขา0894740623
39นางสาวกฤษณา นิลกระวัตร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0840674125
40นายบัณฑิต วุฒิศาสน์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางฮาลีเมาะ ดอเล๊าะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0897386434
42นางสาวนันท์นภัส สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0875452033
43นางสาวนูฮานี อุเซ็งพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0858927745
44นางสาวเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแมพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0883950810
45นายทวีศักดิ์ สุรินทร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา073530792
46นายปาดือลี เจ๊ะนุพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานระบบสารสนเทศ0831098725
47นายมารูดิง เส๊ะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมูลสารสนเทศ073530791
48นางรสสุคนธ์ ศรีสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานการเงิน0894643635
49นางสุภลัคน์ เหวรมานักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานพัสดุ0810982391
50นางสาววรรณวิมล โนวรรณาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุการ
51นางสาวฐิติยา โบพรหมพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0869624155
52นางสาวจรรยา กรรมจัดพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0892946605
53นางสาวซูไฮลา แซะบากาพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ0872947710
54นางฟาตอน๊ะ สาแลแมพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบัญกลาง0848557127
55นางสาวรอฮานา อาแวพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการกลุ่ม0877968297
56นายอภินันท์ สินทรัพย์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานวิทยุสื่อสาร0883947970
57นางกฤษณา นิลกระวัตร์พนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริหารงานทั่วไป073611576,0810967060
58นางสาวรมยาณี ลอยเมฆพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานการเงิน073611576,0869608211
59นางสาวมาเรียม เจ๊ะมูซอพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0844559612
60นางอรุชา ทองบุญเรืองพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานบัญชี073611576,0898782881
61นางสาวกวินนาถ มณีราชพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0936527568
62นางสาวหทัยรัตน์ นิลวิจิตร์พนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคคล0801403457
63นางสาวสุพรรณี มณีราชพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0807061598
64นางสาวศศิธร แก้วปกาศิตพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ073530791
65นางสาวปารือตี สาแลพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0805394909
66นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉายพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ073530792
67นางสาวอริสา การัมซอลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์073530792
68นายมานพ เหวรมาพนักงานราชการ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการบริการขับรถ0862849471
69นายประเสริฐ ปาณูปกรณ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ073611576,0850779369
70นายไมตรี ดีพาสลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ073611576,0895982511
71นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0856725005
72นายอนันต์ รามศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0898773326
73นายธนา นงรัตน์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์073611576,0815438453
74นายเสาร์แก้ว ใจตรงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงาน/เวรยาม0817480175
75นายขนบ จันเอิบลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง073611576,0869614234
76นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด/เวรยาม0831685880
77นายริน น้อยสร้างลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการนักการภารโรง073611576,0892994288
78นางสาวรุ่งนภา บุญธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดิด0950966820
79นางสาวณชนก ยอมเต็มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารพนักงานรักษาความปลอดภัย0884886353
80นายสุรเดช อินดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0873972144
81นางจันทร์ ไชยศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความสะอาด0850795688
82นายกู้เกียรติ หะนุรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0822613143
83นายสมเดช สุขแดงพรหมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0856705089