ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดนัย เส้งสีแดงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางชฏารัตน์ หนูแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0878372545
3นางอรนงค์ หมื่นเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
4นายสมเกิยรติ์ หนูแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายนัฐพงศ์ แก่นบุญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี
6นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางสาววรนาฏ สุคนธรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางรูซรีนา ปาแนแจกะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวอะแอเซาะ โต๊ะมุสอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางศรีประภา เติมสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายนิยอ บาฮาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ-0812727464
13นางสาวโฉมศรี กาญจนถาวรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
14นางวาสนา สุขสบายนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
15นางสาวดวงจันทร์ ดำหวังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นายลุกมาณ์ ดือราอิงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0819690572
17นายนิพนธ์ นิเดร์หะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0862851001
18นายมารุต มณีโชตินักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0809518815
19นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางสาวยารียะห์ ดอเล๊าะนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางนูรไอนี ดอเล๊าะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0872992455
22นางสาวมัณฑิตา นราธิชาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางอุษณีย์ เจ๊ะมาริกันนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวรูซีลา ดาโอะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางมัณทนา แก่นจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวนิอาณีตา สาวันนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางจิตติมา เทพษรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางอรนุช สุขสบายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0847487001
29นางสาวสุบัยด๊ะ ปูเต๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางสาวเกตุมณี สาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางสาวจิตรา มุกดาห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
32นายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นายเล๊าะ มาน๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ0870075171
34นายวิสุทธิ์ ศรีสวุรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวณัฏฐนิชา หมั่นสลุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางเสาวลักษณ์ จันทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897397417
37นางสาวณัฐกานต์ ทองคุปต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0828259536
38นางสาวจุไร บุญเกลี้ยงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0812761387
39นางสาวนิรุสมัยนี บินเปาะเฮ็งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
40นางสาวเมธินี ฉิมแสงครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
41นางสาวพินีภรณ์ หงษ์สามารถครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมงครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นางสาวอาอีด๊ะ ตีรีพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
44นางสาวศศิธร กลางแก่นพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
45นางสาวตอยีบะห์ เถาะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
46นางอนิตา โต๊ะตันหยงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
47นางสาธิตา สุขจันทร์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางสาววิลาสินี คงสวัสดิ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49นางสาวมารีย๊ะ สามุยามาพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางสาวมารียานา ดอเล๊าะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51นางอัยนี มะรอนิงพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นางสาวอาพีดา มีมองพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวนาดียะห์ ยูโย๊ะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54นางสาวยัสมิง ฮาลูมะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
55นายวรพงศ์ ฮาลูมะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
56นางสาวซูไรนี หะยีหามะพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
57นางสาวโนรียะห์ ชีวโรจน์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
58นางสาวโสภิดา สายสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
59นางสาวแสงรวี เส้งสีแดงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
60นายฟิกรี มะสีละลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
61นางสาวณฐมน หมื่นเพชรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
62นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
63นางสาวเจนจิรา หมวดคงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
64นางยูไนดะห์ หัสมานนท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
65นายมะนายิ บือราเฮงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
66นายนิรุสลัน เจะดาโอะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
67นายซุลกิฟลี เถาะพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
68นางมาตีฮะห์ ภูมิบุตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
69นางสาวปทิตตา นพรัตน์จินดาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
70นางสาวซูรีนา หะยีหามะลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
71นายอับดุลเลาะ วาลีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
72นายสุรเชษฐ์ สีนุ้ยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
73นายมามะรอซือรี มะดือราแวลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
74นายพิพัฒน์ ดอเล๊าะลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
75นายธีรชัย ทิตพุฒลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
76นายมาหามะบีดี เซ็งลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
77นายอุดร พ่วงพีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานเอกสาร
78นายรอซลัน ดอนิแมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
79นายกิตติศักดิ์ หน่อแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
80นางสาวฮายาตี มะรงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
81นางมาซีเต๊าะห์ ดอเลาะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
82นายอาหมัด เย๊ะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
83นายบุญเลิศ หะยีเจ๊ะแนลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
84นายสมศักดิ์ ขานโบลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
85นางสาวภัทราวรรณ แซ่ลือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
86นายสว่าง เส้งสีแดงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
87นายนันทวุธ ยอดแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ