ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
สพท.มัธยมศึกษานราธิวาส เขต
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุธี บุญญะถิติผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางราตรี ศรีสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการมีหน้าที่ควบคุมติดตามการปฏิบัติ งานของกลุ่ม087-2948220
3นางพรทิพา เจตมหันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-9579274
4นางจารุณี สาเฮะอามะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การเงินและการธนาคารผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน087-1030096
5นางสาวอารีนี อาลีซูไม่กำหนด --ป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัญฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน การรับเงินจากโรงเรียนหรือสพม15 เขียนใบเสร็จรับเงิน งานประกัญสัญญา080-7022633
6นางสาวฐานิสสร หนูพรหมไม่กำหนด --ป.ตรี วทบ.สาธารณสุขศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือ088-3917218
7นายรณชิต ขุนจันทร์ไม่กำหนด --ป.ตรี พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานราชการ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ061-1817841
8นายอาแว สะมะแอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศก์ติดตาม
9นางจริยา อารงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล089-6576449
10นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-2269365
11นายณัฐนันท์ บำรุงตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087-2902744
12นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา088-5857577
13นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา089-6530154
14นายกีรติ วงศ์อัครวินท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ(คบ.)คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ080-7120776
15นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ093-5826023
16นายภาสกร ทองเม็ดนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-1484462
17นางสาวบุญเรือง ดีพาสนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน งบบุคคลากร งบกลาง งบดำเนินงาน086-9652091
18นางสาวนูรีดา สะนินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางบังอร วันริโกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำงบการเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดการรับ- รายจ่าย081-3888034
20นางนิสรินท์ สะมะแอนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การบริหารงานพัสดุ การจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี086-3434051
21นางกัลญา ไชยมงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 2081-5432569
22นางอารีย์ ตั้งใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานจัดสรร081-7669842
23นางมากะลือซง มามุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 1086-2951445
24นางสาวโสภิดา วิเชียรรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล งานให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ084-8589252
25นางสาวนูรีฮา สะมะแอนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ. จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม และประเมินผลและรายงาน083-2368225
26นางสาววรางคณา บรรจงคชาธารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ. (เศรษฐสาสตร์การเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งานบริหารงบประมาณ093-3353596
27นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการประชาสัมพันธ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด งานพิจารณาบำเหน็จ080-0674110
28นางสาวอันนิดาอ์ เจะบือราเฮงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.พัฒนาสังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการขับเคลื่อนหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความสำพันธ์โรงเรียนกับชุมชน082-7060670
29นางสาวอามีเนาะ หะยีดอเลาะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต(เคมีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา062-0637971
30นางจิระนันท์ ชาญพลรบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา088-7824034
31นางสาวกัลย์วีร์กร มะสุไลมันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศ.บ.การเงินและการธนาคารวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา090-8834459
32นายอานุงรุสลัน ดาโวะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ091-4595926
33นางสาวรอฮานิง สะฮะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัญฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารการเงิน ตรวจสอบเอกสารขอเบิก และเบิกจ่ายงบประมาณ063-0856217
34นางสาวต่วนปัตรี เบญจมาพรพนักงานราชการ --บธบ.การบริหารธุรกิจบัณทิตย์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ งานแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งานคุมเงินงวด และโอนเงินงวด084-7508877
35นายมะนาวี มะแซไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส080-7106607
36นายอีลียะห์ แวดือราแมไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานขับรถยนต์ส่วนกลาง
37นายวีรวุธ พาหาไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งานพ่อบ้าน082-2631803
38นายวิญญู ฤกษ์รัตน์ไม่กำหนด --ม.3นักการภารโรง อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งานพ่อบ้าน098-0162581
39นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ดวงไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว082-8294143
40นางสาวรอกีเยาะ มาหะมะไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการ086-9578277
41นางสาวนิตยา ย่างกุ้งไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนนราธิวาส ช่วยราชการสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ080-8929569
42นายนายอับดุลฮาฟิส แลหะไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์090-7139266
43นางสาวชมพุนุช อิทธิกรกุลไม่กำหนด --ป.ตรี ศศบ.การจัดการทั่วไปการตลาดบริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ งานสารบรรณกลาง090-4054939
44นายฮัฟซี อิบรอฮิมไม่กำหนด --B.C.Aบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์084-9609603
45นายวันดี ดือมาลีไม่กำหนด --ป.ตรี บธบ.บริหารธุรกิจบัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว งานหนังสือราชการ งานจัดหนังสือราชการ089-2933649
46นางพัชรากร มณีวงศ์ไม่กำหนด --รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
47นางสาวขนิษฐา ทิพย์ดวงไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลลูกจ้าง สพม15 งานแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลต่างๆในก.พ.7 งานข้อมูลทะเบียนประวัติ090-8760488
48นางสาวกันนภัค เสลารัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเด็กบริการงานทั่วไป อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม095-6619916
49นางสาวดาริน สิงห์นำโชคนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล084-6329298
50นายทศพล เจริญสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการอ.วท.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ093-6408261