39 เขตพื้นที่

จำนวนเขต ทั้งหมด

4,115 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด

1,006,343 คน

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด

63,075 คน

จำนวนครู/บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด

149,005 คน

จำนวนนักเรียนปฐมวัย ทั้งหมด

518,334 คน

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา ทั้งหมด

216,391 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมต้น ทั้งหมด

117,469 คน

จำนวนนักเรียนมัธยมปลาย ทั้งหมด


สถานะความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลอ่าน ครั้งที่ 1/2567

ระดับประถมศึกษา 0/518,334   (0.00%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 0/216,391     (0.00%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0/117,469    (0.00%)