39 เขตพื้นที่

จำนวนเขต ทั้งหมด

4,115 โรงเรียน

จำนวนโรงเรียน ทั้งหมด

1,006,529 คน

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด

63,061 คน

จำนวนครู/บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด


สถานะความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลอ่าน ครั้งที่ 2/2566

ระดับประถมศึกษา 487,486/518,528   (94.01%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 205,026/216,367     (94.76%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 134,270/117,420    (114.35%)